Svartvit bild på fyra ungdomar som arbetar med skogsbruk.
Foto: Emil Emanuel Olsson, Länsmuseét Gävleborg, CC BY-SA
Lektion 32

Hur användes skogen förr?

Årskurs 4-6 ca 40-60 min Ämnen: GE, HI, SO

Syfte

 • Att utveckla kunskap om hur skogen har använts genom tiderna.
 • Att träna på att använda historiska källor.

Förberedelser

Ladda ned och skriv ut tidslinjen som eleverna kan använda som stöd och anteckna fakta på. Du kan också välja att göra en gemensam tidslinje på tavlan i klassrummet eller använda ett digitalt verktyg.

Genomförande

I lektionen får eleverna undersöka hur människor har använt skogen för jakt, i jordbruket och för järntillverkning från stenålder fram till 1900-tal. Eleverna får möta några historiska begrepp och fundera över vad som är ett hållbart sätt att bruka skogen. Tillsammans skapar de en tidslinje som gör historien överskådlig.

Dela in klassen i tre grupper: Jägarfolket, Jordbrukarna och Bergsbrukarna. Varje grupp läser sin lektionsdel.
Del :1 läsuppgift om Jägarfolket.
Del 2: läsuppgift om Jordbrukarna.
Del 3: läsuppgift om Bergsbrukarna.
Ge eleverna tid att läsa in sig och anteckna. Till varje grupp finns även diskussionsfrågor. Grupperna ska föra in så många anteckningar som möjligt på en (gemensam) tidslinje. Grupperna redovisar sedan för sina klasskompisar.
Varje grupp har även tillgång till en egen fördjupningsuppgift.

Fäbod: enklare hus som användes vid djurskötsel sommartid.

Fångstgrop: fälla för att fånga djur.

Gärdesgård: gammaldags inhägnad.

Kronomark: mark som ägdes av staten.

Tillmakning: att elda på berget för att kunna utvinna järn.

Utvinna: bryta, framställa.

Koppling till Lgr22

Historia

 • Kulturmöten och statsbildning i Norden, cirka 800–1500: Likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män under tidsperioden.
 • Vad historiska källor är, till exempel arkeologiska fynd, texter, muntliga berättelser och digitalt material, och hur de kan användas för att ge kunskaper om det förflutna.
 • Folkökning, ändrade maktförhållanden och emigration, cirka 1800–1900: Jordbrukets omvandling och den stora folkökningen samt översiktligt om den tidiga industrialiseringen i Sverige. Olika konsekvenser av detta för barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor.
 • Vad historiska källor från tidsperioden, till exempel kyrkböcker, fotografier och domstolsprotokoll, kan berätta om det förflutna.

Geografi

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Globala målen

Variation

Du kan välja att dela upp lektionen på tre tillfällen och istället göra alla delar tillsammans i helklass.

Fördjupning

Spår

Låt de tre grupperna fördjupa sig i vad vi kan se för spår av våra förfäder idag.

 • Vilka historiska lämningar finns kvar från dessa tider?
 • Hur jobbar ”jägarfolk”, ”jordbrukare” eller ”bergsbrukare” idag?
 • Finns det motsvarande yrken?

Älgar

Titta på ett klipp från ”Den stora älgvandringen” på SVT. Ta fram kartan med fångstgropar från samma område med hjälp av Skogsstyrelsens kartverktyg :
Avmarkera rutorna om avverkning och markera rutan om Kulturhänsyn.

 • Undersök tillsammans eller enskilt vad de olika markeringarna visar. Hur många av markeringarna visar fångstgropar?
 • Jämför med kartan som visar var den stora älgvandringen gick.

Utomhus

Baka kolbullar

I den här övningen får eleverna lära sig att baka kolbullar. Namnet kolbullar har inget med färgen på dom att göra utan syftar på arbetarna vid kolmilorna som ofta lagade just dessa ute i sina skogskojor.

Baka kolbullar

Tidslinje

Forskning och Framsteg, Älggropar: https://fof.se/artikel/2012/8/lomska-fallor-utrotade-nastan-algen/

Fäbodväsendet 1550-1920, Larsson, Jesper, SLU/Jamtli Förlag: https://pub.epsilon.slu.se/2115/1/larsson_j_091002.pdf

Bergsbruk – gruvor och metallframställning, af Geijerstam, Jag, Nisser, Marie, Sveriges Nationalatlas.

Lektion 32

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 32 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.
Gå till elevingången