Demonstrationståg, mot skadligt skogsbruk
Foto: Bertil Brunnegård
Lektion 34

Olika tider – olika behov

Årskurs 4-6 ca 30-45 min Ämnen: BI, GE, HI, NO, SO, TK

Syfte

 • Att utveckla kunskap om hur människors behov påverkat skogen genom tiderna.
 • Att utveckla kunskap om skogsbruk i Sverige.

Förberedelser

I den här lektionen får eleverna ta del av olika exempel på hur människors behov påverkat skogen. Under senare delen av 1900-talet blev skogsbruket allt mer intensivt till följd av större efterfrågan på virke och pappersprodukter. Som ett sätt att effektivisera användes bekämpningsmedel för att ta bort oönskat sly. Det visade sig vara en dålig idé, eftersom de starka gifterna togs upp av både växter och djur. Under denna tid protesterade många också mot de allt större kalhyggena som det intensiva skogsbruket förde med sig. Numera är det inte tillåtet med slygifter eller så stora kalhyggen. Dagens skogsbruk i Sverige måste ta hänsyn både till efterfrågan på virke och miljövärden och sociala värden. Klimatförändringar ställer återigen frågan om skogens brukande på sin spets. Somliga menar att skogen bör brukas mer, andra mindre, för att rädda klimatet.

Eleverna kan arbeta självständigt med del 1-2. Del 3 kan göras i par eller i helklass.

Genomförande

Del 1: läsuppgift om pappersbruk och kalhyggen och hur människors behov under olika tider format skogen.

Del 2: läsuppgift om skogsbrukets kretslopp idag, samt ett quiz med frågor som berör del 1 och 2 i lektionen.

Del 3: värderingsövning där eleverna i par, grupper eller helklass ska diskutera utifrån olika formulerade synpunkter om vad skogen ska användas till idag. Avsluta gärna med en summering i helklass.

Ackordlön: lön som baseras på hur snabbt man arbetar.

Kalhygge: stort område där träd avverkats.

Lump: gamla utslitna kläder och tyger.

Sanitetsprodukter: hygienartiklar som blöjor, bindor mm.

Sly: små unga lövträd, buskar och ris.

Koppling till Lgr22

Samhällskunskap

 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.
 • Samhällets behov av lagstiftning samt några olika lagar och påföljder. Kriminalitet och möjliga konsekvenser för individ och samhälle.
 • Aktuella samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
 • Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Biologi

 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
 • Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
 • Kritisk granskning och användning av information som rör biologi.

Geografi

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Teknik

 • Några tekniska system och hur de påverkar människa och miljö, till exempel vatten och avloppssystem och system för återvinning. Hur systemen har förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Globala målen

Förslag på utomhusövning

Skogsbrukets kretslopp

I den här övningen får eleverna genom lek lära sig om olika skogsbruksåtgärder och får förståelse för skogsbrukets kretslopp.

Skogsbrukets kretslopp

Tankar kring vad skogen kan användas till

Lektion 34

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 34 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.
Gå till elevingången