Picnicmat på en bänk, mycket inslaget i plast
Foto: Photo by Les routes sans fin(s) / Unsplash
Lektion 42

Bra för mig – bra för miljön?

Årskurs 4-6 ca 60 min Ämnen: KE, NO, SV, TK

Syfte

  • Att synliggöra olika material som finns i vardagliga tekniska lösningar.
  • Att utveckla kunskap om materials olika egenskaper, och möjligheter till återvinning eller återanvändning.
  • Att resonera kring för- och nackdelar med tekniska lösningar och materialval.

Förberedelser

Dela in klassen i grupper om två elever i varje. Eleverna behöver penna, papper, sudd och linjal.

Du behöver ett sätt att samla in elevernas tankar från lektionsdel 2, t.ex. blädderblock, whiteboard eller interaktivt verktyg som Padlet eller Mentimeter.

Skriv gärna ut pdf med förslag på argument som finns nedan – som stöd till dig själv eller eleverna.

Genomförande

Del 1: en läsuppgift om olika material och deras egenskaper. Här presenteras även skillnaden mellan artefakt och naturföremål, och naturmaterial kontra konstgjort material. I en faktaruta förklaras begreppet bioekonomi.

Del 2: en uppgift där eleverna i par ska fundera på vilka material som finns i artefakter runtomkring dem, och skriva en lista. Eleverna ska välja två artefakter från listan och diskutera utifrån frågor om materialegenskaper och hållbarhet som finns med i lektionen.

Del 3: en värderingsövning, så kallad fyra hörn-övning. Du som lärare behöver samla in elevernas förslag på artefakter på ett sätt som blir synligt för eleverna. Mer än totalt 10 förslag totalt behövs inte, men övningen blir mer givande om urvalet är varierat.

Utgå från modellen nedan och dela in klassrummet i fyra områden. Nämn en artefakt i taget och låt eleverna ta ställning genom att förflytta sig till det område där de tycker artefakten hör hemma. Det är viktigt att olika åsikter kommer fram och att eleverna kan känna sig trygga i att inte tycka lika.

I värderingsövningen särskiljs människa och miljö. Det är viktigt att ha med sig att vi människor är en del av miljön och att bevarandet av den är ett samspel. Människan gynnar ett fåtal arter på bekostnad av den biologiska mångfalden, för att tillfredsställa sina egna behov. Att miljö och människa särskiljs i övningen är för att underlätta ställningstaganden och därmed öka underlaget för diskussion. Det är viktigt att eleverna får med sig insikter om att människans syn på att miljön är till för oss och vårt eget utnyttjande är vad som har lett till de miljöproblem vi ser idag. De är skapade av oss själva. Finns det egentligen något som kan vara bra för mig men dåligt för miljön, ur ett längre perspektiv?

Fyra hörn-övning:

Exempel på egenskaper:

Artefakt: ett föremål som en människa skapat.

Funktion: uppgift, användning, sätt att fungera.

Naturföremål: något som kommer från naturen.

Syntetisk: sammanställd, producerad på konstgjord väg.

Textil: tyg.

Koppling till Lgr22

Kemi

  • Råvarors förädling till produkter, till exempel metaller, papper och plast. Hur produkterna kan återanvändas eller återvinnas.
  • Fossila och förnybara bränslen och deras påverkan på klimatet.

Svenska

  • Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.
  • Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  • Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Teknik

  • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.
  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Globala målen

Variation

I del 2 och 3 funderar eleverna på material som finns i olika artefakter runt om dem. Du kan givetvis själv ta med dig, eller be eleverna att ta med olika artefakter hemifrån och utgå från dessa. Det är bra att välja föremål där det är enkelt att se de olika delarna och vilka material de är gjorda av.

Del 3 är en värderingsövning som görs i helklass. Tabellen med kriterier hjälper elever att hitta argument. Det är ett medvetet val att inte ha något område för ”vet ej” i värderingsövningen. Du kan underlätta för osäkra elever genom att muntligt ge ett kriterium per aspekt att förhålla sig till. Till exempel ”Går den lätt sönder? Är den lätt eller svår att använda?”

Fördjupning

Samhällsperspektiv

Arbeta gärna vidare med jämförelser av olika artefakter ur ett samhällsperspektiv. Låt eleverna i mindre grupper, utifrån listan med artefakter, värdera hur bra/dålig den är utifrån ett samhällsperspektiv. Ni kan tillexempel gemensamt skapa en lista med kriterier för bra/dålig – till exempel ”skapar jobb” och ”dyrt att hantera avfall från tillverkningen.”

Nedbrytning

Undersök hållbarheten och möjligheten till nedbrytning hos olika material. Välj ut några material som ni spikar fast på en planka. Det kan vara olika skräp eller andra icke-organiska och organiska material. Ta kort på plankan med materialen och gräv sedan ned den på en plats som ni märker ut. Återkom till plankan några gånger under terminen och undersök då om och i så fall vad som har hänt med de olika materialen.

Utomhus

Växtfärgning med naturmaterial

I denna övning får eleverna lära sig att färga garn med hjälp av olika växter från naturen.

Växtfärgning med naturmaterial

Argumentmall

Argumentförslag

Lektion 42

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 42 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.
Gå till elevingången