Trädkrona i solljus
Foto: Marius Gerome / Unsplash
Lektion 44

Träden räddar världen

Årskurs 4-6 ca 40-60 min Ämnen: BI, NO, SL, SO, SV, TK

Syfte

 • Att utveckla kunskap om trä och dess många användningsområden.
 • Att utveckla kännedom om olika träslag och hur de skiljer sig åt.
 • Att väcka intresse för att skapa och uppfinna.

Förberedelser

Pennor och papper eller digitalt skaparverktyg till del 3.

Genomförande

Eleverna kan arbeta självständigt eller i par.

Del 1: en läsuppgift om hur några träslag traditionellt används. Eleverna får också läsa om att trädets delar används för olika syften och produkter. Här ges också en kort förklaring av begreppet bioekonomi.

Del 2: en läsuppgift om nya innovationer av trä och en film om Fredrik som är forskare på KTH och har tagit fram ett slags slajm av nanocellulosa, som kan skapa material starkare än stål.

Del 3: en uppgift där eleverna funderar på ett problem som de skulle vilja lösa med hjälp av trä. Första steget är att identifiera ett problem och andra steget är att skapa en lösning. De får gärna både skriva och rita och kan lämna in sina förslag till dig, eller redovisa för varandra vid ett senare tillfälle.

Drivmedel – bränsle för fordon.

Bioekonomi – ekonomiskt system där de varor vi köper och säljer är producerade av förnybara råvaror.

Trädslag – olika arter av träd.

Träslag – virke från olika sorters träd.

Husgeråd – redskap som används i hemmet.

Koppling till Lgr22

Teknik

 • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.
 • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.

Biologi

 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Geografi

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.

Slöjd

 • Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
 • Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjdarbetet.
 • Resurshushållning genom återbruk av material.

 Globala målen

Förslag på variation utifrån olika elevförutsättningar

Om elevgruppen behöver det – skriv upp och gå igenom de svåra begrepp som tas upp i del 1+2.

Variation

Om elevgruppen behöver det – skriv upp och gå igenom svåra begrepp.

Fördjupning

Fördjupa er gärna i olika trädslag med hjälp av Skogen i Skolans faktablad om svenska träd.

Du kan t.ex. ge eleverna i uppgift att fördjupa sig i varsitt trädslag utifrån dess träslags användningsområde.

Ett förslag är att besöka en skog, eller närliggande naturområde och se vilka olika trädslag ni kan hitta där.

Utomhus

Gör en säljpipa

I den här övningen får eleverna lära sig att göra en pipa av sälj, vide, rönn, pil eller hassel.

Gör en säljpipa

Hostmedicin och gransirap

I den här övningen får man lära sig hur man gör gransirap. Granskott innehåller C-vitamin och gransirap användes förr mot hosta. Det är även väldigt gott till vaniljglass och pannkakor.

Hostmedicin och gransirap

Gör kolkritor

I den här övningen får eleverna vara med och tillverka egna kolkritor.

Gör kolkritor

Lektion 44

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 44 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.
Gå till elevingången