Person som håller en kopp choklad i händerna.
Foto: Michael Fenton / Unsplash
Lektion 53

Skogsprodukter från hela världen

Årskurs 4-6 ca 60-90 min Ämnen: BI, GE, NO, SO

Syfte

  • Att utveckla kunskap om skogens betydelse för människor i olika delar av världen.
  • Att träna på att argumentera och motivera olika ståndpunkter.

Förberedelser

Välj ifall du vill att eleverna ska jobba individuellt, i par, eller om ni ska gå igenom lektionen gemensamt i helklass. Del 3 lämpar sig väl att göra i helklass, för att fånga upp tankar som väckts under lektionen.

Genomförande

Del 1: läsuppgift om produkter och tjänster som skogen ger människor runt om i världen. Urvalet ger en bild av hur våra livsvillkor kan skilja sig åt.

Del 2 : ett quiz där eleverna kan testa sina kunskaper från läsuppgiften i del 1.

Del 3: värderingsövning där eleverna utifrån olika presenterade ståndpunkter får diskutera frågan om hur skogen ska räcka till alla produkter vi önskar att den ska ge oss. Uppgiften passar bra att göra i helklass eller i grupper som sedan återkopplar till varandra i helklass.

Nanocellulosa: ett material tillverkat av cellullosa, växtfiber, som brutits ner till mycket liten storlek.

Avverka: hugga ner skog i syfte att använda träden.

Gå till spillo: inte komma till användning.

Impregnera: skyddsbehandla.

Konsumera: köpa.

Producera: tillverka.

Koppling till Lgr22

Biologi

  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.

Geografi

  • Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.
  • Samband mellan ekonomisk och social levnadsstandard och faktorer som demografi, jämställdhet, utbildning och naturresurser.
  • Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling.

 

Globala målen

Hur ska skogen räcka till allt?

Fördjupning

Fler oväntade produkter

Dela upp klassen i grupper och låt varje grupp välja ett land. Låt elevgrupperna ta reda på några produkter eller ekosystemtjänster som är betydelsefulla i detta land. Låt eleverna redovisa för varandra.

Utomhus

Gör ditt eget papper

Den här övningen lär eleverna hur man själv kan tillverka papper.

Gör ditt eget papper

Gör en säljpipa

Här får eleverna lära sig att göra en alldeles egen säljpipa.

Gör en säljpipa

Hostmedicin och gransirap

Här lär sig eleverna att göra hostmedicin och gransirap av granskott.

Hostmedicin och gransirap

Gör kolkritor

I den här övningen tillverkar eleverna tillsammans med sin lärare egna kolkritor.

Gör kolkritor

Lektion 53

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 53 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.
Gå till elevingången