Målning av Yggdrasil
Foto: Oluf Olufsen Bagge / Public domain
Lektion 54

Träd i mytologi och religion

Årskurs 4-6 ca 60 min Ämnen: HI, RE, SO

Syfte

  • Att skapa förståelse för naturens betydelse i religion och livsåskådning.

Genomförande

Del 1: eleverna läser om träd i religioner och livsåskådningar. Utöver exempel från världsreligionerna beskrivs även Yggdradsil från den fornnordiska mytologin. I en faktaruta beskrivs skillnaden mellan religion och livsåskådning.

Del 2:  interaktiv övning baserad på texten i del 1.

Del 3: eleverna läser en sägen om baobabträdet. Här finns också diskussionsfrågor som ni kan arbeta med i helklass, eller grupper.

Religion: gudstro, trosuppfattning, vördnad för det heliga.

Mytologi: berättelser och sagor från en särskild tro.

Livsåskådning: olika sätt att se på livet.

Koppling till Lgr22

Religion

  • Likheter och skillnader mellan och inom några religioner.
  • Begreppen religion och livsåskådning.
  • Människors religiösa och livsåskådningsmässiga tillhörigheter i Sverige i dag samt hur detta har förändrats över tid.
  • Samtal om och reflektion över livsfrågor utifrån elevernas egna tankar och olika religiösa tolkningar. Sådana frågor kan till exempel handla om vad som är viktigt i livet och olika föreställningar om vad som händer efter döden.

Historia

  • Kulturmöten och statsbildning i Norden, cirka 800–1500: Statsbildning och kristendomens etablerande i Norden samt konsekvenser av dessa förändringar.

Globala målen

Utomhuspedagogik

Diskussionsfrågorna i del 3 går utmärkt att behandla utomhus.

Den hemliga trädgården, Ambjörnsson, Ronny, Albert Bonniers Förlag

Centrum för jungiansk psykologi, om träd i religion: http://www.cjp.se/nhtsbrev/saertryck_50-3.pdf

Lektion 54

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 54 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.
Gå till elevingången