Person sitter och tittar på is som flyter i vattnet
Foto: Martin Balle / Unsplash
Lektion 13

Hur märks klimatförändringarna?

Årskurs 4-6 ca 60 min Ämnen: BI, GE, NO, SO

Syfte

  • Att få inblick i hur klimatförändringar påverkar Sverige idag.

Förberedelser

Förbered eventuellt inför filmvisning i helklass.

Genomförande

Del 1: en film om Wilma som bor i Jämtland och hennes hund Stalon. Se gärna filmen i helklass. Wilma nämner hur hon märkt att klimatet börjat förändras. Här finns också några diskussionsfrågor om filmen.

Del 2: en läsuppgift om hur effekter av ett förändrat klimat kan märkas på olika platser i Sverige idag och vad det får för konsekvenser.

Del 3: diskussionsfrågor kopplade till läsuppgiften. Låt eleverna arbeta i grupper och gå sedan igenom elevernas svar gemensamt i klassrummet. Frågor om klimatförändringar kan väcka en del oro. Du som lärare kan gärna läsa på om hur arter påverkas av ett förändrat klimat. Frågan om hur vi människor påverkas av klimatförändringar kan diskuteras utifrån ett personligt perspektiv, eller ett samhälleligt eller globalt perspektiv beroende på vad din elevgrupp är redo för.

Glaciär: massa av snö och is som vanligen inte smälter bort under varmare årstider.

Klimat: hur vädret är i genomsnitt, under en längre period.

Koppling till Lgr22

Biologi

  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
  • Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  • Kritisk granskning och användning av information som rör biologi.

Geografi

  • Introduktion till jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar landskapet.
  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.
  • Klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människans livsmiljöer

Globala målen

Variation

Ämnen som klimatförändringar kan väcka en del känslor hos många elever såväl som hos vuxna. Det är viktigt att eleverna inte lämnas ensamma med eventuella funderingar som dyker upp under lektionen. Det kan vara bra att avrunda lektionen med att i helklass låta eleverna ventilera tankar som dykt upp.

Fördjupning

Vad görs?

En lämplig fördjupningsuppgift kan vara att låta eleverna undersöka vad som idag görs för att motverka klimatförändringarna. Att läsa på om de globala målen kan inge hopp och inspiration. www.globalamalen.se

Skogsbrand

Skogsstyrelsen har kartverktyg som bland annat kan ta fram områden som drabbats av skogsbrand. Om ni haft skogsbrand i närheten av er skola kan det vara intressant att titta på kartbilder och jämföra innan och efter.

Skogsbränder

Utomhus

Lektion 13

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 13 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.
Gå till elevingången