Rök som stiger upp mot gulaktig himmel
Foto: Foto-Rabe / Pixabay
Lektion 12

Kolet i marken och växthuseffekten

Årskurs 4-6 ca 60-120 min Ämnen: BI, FY, KE, NO

Syfte

 • Att utveckla kunskap om kolets kretslopp, växthuseffekten och hur användning av fossila bränslen påverkar klimatet på jorden.
 • Att resonera kring lösningar på problemet med global uppvärmning.

Förberedelser

Eleverna får större behållning av lektionen om de har med sig förkunskaper om atomer och molekyler, kol och koldioxid. Lektionen ”Kolets snabba kretslopp och fotosyntesen” går igenom dessa begrepp.

Eleverna behöver papper, penna och sudd.

Genomförande

Del 1: en läsuppgift som förklarar kolets snabba och långsamma kretslopp och hur kolatomerna kan flytta runt inom dessa olika processer. Eleven får läsa om olja, gas och stenkol och hur dessa bränslen kan kopplas till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Eleverna får också ta del av en kort film om växthuseffekten.

Del 2: ett quiz baserat på texten i del 1.

Del 3: en läsuppgift med fokus på lösningar. Eleverna presenteras för hur skogen på olika sätt kan vara en del av lösningen.
Här finns också en valbar fördjupningsuppgift (inte inräknad i tidsåtgången) som ligger nära elevernas egen vardag. Eleverna uppmanas att kartlägga skolans förbrukning av energi och resurser utifrån kategorierna mat, vatten, värme, elektricitet och materiel som förbrukas på skolan. Eleverna kan arbeta i par eller i större grupper. Låt gärna eleverna får presentera sina färdiga förslag för varandra. Varför inte rösta fram ett par vinnande förslag som presenteras i skolans elevråd?

Biomassa: träden bygger biomassa, trä, genom fotosyntes

Biobaserad: när produkter eller material är tillverkade av biomassa.

Koppling till Lgr22

Kemi

 • Luftens egenskaper och sammansättning.
 • Fotosyntes och förbränning som exempel på kemiska reaktioner i naturen.
 • Fossila och förnybara bränslen och deras påverkan på klimatet.
 • Råvarors förädling till produkter, till exempel metaller, papper och plast. Hur produkterna kan återanvändas eller återvinnas.

Biologi

 • Näringskedjor och kretslopp i närmiljön. Djurs, växters och svampars samspel med varandra och hur några miljöfaktorer påverkar dem. Fotosyntes och cellandning.
 • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
 • Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Fysik

 • Vanliga väderfenomen och deras orsaker, till exempel hur vindar och nederbörd uppstår.
 • Energiformer samt olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön.
 • Några upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Globala målen

Variation

Gå igenom och förklara svåra begrepp som dyker upp i lektionen.

Fördjupning

Undersök vad som görs på lokal, regional och global nivå för att bromsa klimatförändringarna.

Utomhus

Räkna trädslagen

I den här utomhusövningen får eleverna chansen att själva göra en slags trädinventering, precis som Hilda och Johan från Riksskogstaxeringen gör i filmen i skogslektionen.

Räkna trädslagen

Lektion 12

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 12 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.
Gå till elevingången