Rök som stiger upp mot gulaktig himmel
Foto: Foto-Rabe / Pixabay
Lektion 12

Kolet i marken och växthuseffekten

Årskurs 4-6 ca 60-120 min Ämnen: BI, HKK, KE

I den här lektionen får eleverna möta kolets långsamma kretslopp i form av hur fossila bränslen förbränns och återgår till atmosfären. De möter även begreppet växthuseffekten och får läsa om hur den är kopplad till kolets kretslopp. I lektionen presenteras också lösningar på problemet med global uppvärmning.

Syfte och mål

Att utveckla kunskaper om växthuseffekten, användning av fossila bränslen och hur det påverkar klimatet på jorden

Att skapa medvetenhet om lösningar på problemet med global uppvärmning

Förberedelser och material

Eleverna får större behållning av lektionen om de har med sig förkunskaper om atomer och molekyler, kol och koldioxid. Lektionen ”Kolets snabba kretslopp och fotosyntesen” går igenom dessa begrepp.

Eleven behöver papper, penna och sudd.

Genomförande

Del 1 innehåller en läsuppgift som förklarar kolets snabba och långsamma kretslopp och hur kolatomerna kan flytta runt inom dessa olika processer. Eleven får läsa om olja, gas och stenkol och hur dessa bränslen kan kopplas till växthuseffekten och den globala uppvärmningen. Eleverna får också ta del av en kort film om växthuseffekten.

Del 2 består av ett quiz för att repetera kunskaperna.

I del 3 är det fokus på lösningar. Eleverna presenteras för hur skogen på olika sätt kan vara en del av lösningen. Här finns också en valbar fördjupningsuppgift (inte inräknad i tidsåtgången) som ligger nära deras egen vardag. Eleverna uppmanas att kartlägga skolans förbrukning av energi och resurser utifrån kategorierna mat, vatten, värme, elektricitet och materiel som förbrukas på skolan. Här kan du som lärare välja om eleverna ska arbeta i par eller i större grupper. Det går även bra att lägga mer tid på denna del genom att eleverna får presentera sina förslag för varandra. Varför inte rösta fram ett par vinnande förslag som presenteras i skolans elevråd?

Koppling till LGR 11

Biologi

Centralt innehåll åk 4-6:

  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Förmågor som tränas:

  • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Kemi

Centralt innehåll åk 4-6:

  • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Förmågor som tränas:

  • Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Hem och konsumentkunskap

Centralt innehåll åk 4-6:

  • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Förmågor som tränas:

  • Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Globala målen

Förslag på variation utifrån olika elevförutsättningar

Gå igenom och förklara svåra begrepp som dyker upp i lektionen.

Fördjupning

Gå in på Youtube och titta på ett av de tal som Greta Thunbergs har hållit. Samtala om Greta och vad eleverna vet om henne och hennes budskap.

Förslag på utomhusövning

Räkna trädslagen

I den här utomhusövningen får eleverna chansen att själva göra en slags trädinventering, precis som Hilda och Johan från Riksskogstaxeringen gör i filmen i skogslektionen.

Räkna trädslagen

Lektion 12

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 12 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.
Gå till elevingången