Kvinna som promenerar med sin hund i skogen.
Lektion 72

Allemansrätten: i skogsägarens skor

Årskurs 4-6 ca 45-60 min Ämnen: BI, GE, IDH, NO, SO

Syfte

 • Att utveckla kunskap om allemansrätten, varför den finns och behöver efterlevas.
 • Att bekanta sig med en skogsägares arbete i skogen.
 • Att utveckla kunskap om hur friluftsaktiviteter kan planeras och genomföras riskmedvetet.

Genomförande

Eleverna kan arbeta enskilt eller i par. 

I del 1 får eleverna läsa om vem som äger den svenska skogen och om hur skogsägarens arbete påverkar vad naturbesökare möter. Beräknad tidsåtgång 10-15 min.

I del 2 får eleverna ta del av en intervju där en skogsägare svarar på elevers (kritiska) frågor. Diskutera gärna svaren i helklass, i slutet av lektionen. Beräknad tidsåtgång 20 min

I del 3 får eleverna sätta sig in i rollen som skogsägare och göra en plan för att främja friluftsaktivitet på “sin” mark. Beräknad tidsåtgång 15-20 min.

Avverkning: att hugga ned träd i syfte att producera trä.

Skogsbryn: område där skog övergår till annan typ av mark.

Sly: buskar och mindre träd som gör marken svårframkomlig.

Varsamt: med försiktighet.

Vattendrag: en sjö, å, bäck, älv eller flod.

 • Besök gärna en närliggande skog och diskutera:
 1. Varför ser skogen ut som den gör?
 2. Vilka trädslag finns här och hur gamla tror ni att träden är?
 3. Hur står träden placerade, och varför ser det ut så? Har träden börjat växa här av sig själva från frön eller är de planterade?
 4. Ser ni spår efter maskiner eller andra spår av avverkning?
 5. Finns det några högstubbar, alltså träd som sågats av på flera meters höjd?
 6. Vad tror ni att skogsägaren vill åstadkomma med sin skötsel?

Eventuellt kan ni söka upp skogsägaren för att få svar på era frågor.

 • Om ni vill sitta utomhus och arbeta med del 3, finns uppgiften att skriva ut här:

Koppling till Lgr22

Biologi

 •  Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg.

Idrott och hälsa: 

 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.


Geografi:

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
 • Beskrivningar och enkla analyser av platser och regioner med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

Lektion 72

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 72 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.
Gå till elevingången