Tjej som sitter vid ett tält i en skog.
Lektion 71

Allemansrätten: skogsäventyret

Årskurs 4-6 ca 60-90 min Ämnen: BI, GE, IDH, NO, SH, SO

Syfte

 • Att utveckla kunskap om allemansrätten och dess tillämpning
 • Att utveckla kunskap om vilka konsekvenser olika beteenden vid friluftsaktiviteter medför

Förberedelser

Förbered eventuellt att visa film i helklass.

Läs gärna på om allemansrätten för att kunna stötta eleverna. Du kan också ge eleverna i uppgift att söka information om vad som egentligen gäller. 

Om du vill kan du skriva ut landskapsbilden som hör till del 3, och låta eleverna anteckna på den.

Genomförande

Del 1 innehåller en film om Nora och Linnea som ska ut på vandring i skogen. Filmen är ca 11 min lång och efter den kan eleverna i par eller helklass resonera kring om Nora och Linnea uppträder i linje med allemansrätten. (Det är t.ex. inte tillåtet att elda när det är eldningsförbud, inte tillåtet att vandra på en äng med vall som ska bli foder till djur och det är viktigt att visa respekt för djur och privata tomter. Var gränsen går kan dock vara intressant att diskutera.)
Låt eleverna arbeta i par, eller gör del 1 i helklass. Tidsåtgång ca 20 min

Del 2 börjar med en läsuppgift om allemansrätten och sedan finns ett quiz där eleverna kan kontrollera vad de lärt sig. Beräknad tidsåtgång 15-20 min.

I del 3 ska eleverna planera en vandring med övernattning, med respekt för allemansrätten. Eleverna kan arbeta i par, och förslagsvis redovisa skriftligt, som inlämningsuppgift. Tidsåtgång 15-20 min.

Ledstjärna: Generell förebild för hur man ska bete sig/göra, särskilt när det gäller moraliska frågor

Betesmark: Betesmark är jordbruksmark där exempelvis nötkreatur, får, getter och hästar går och äter det som växer där.

Hygge / föryngringsyta: Det kallas den yta som blir kvar efter att man avverkat träden som tidigare växte där. Skogsägaren är skyldig att se till att det växer upp fler nya träd efter en avverkning. Vid avverkning ska vissa träd och högstubbar lämnas för att gynna biologisk mångfald.

 • En möjlighet är att göra lektionen i helklass och tillsammans planera en hajk med övernattning. Kan ni genomföra aktiviteten på riktigt i naturen? I så fall behöver ni en karta över området, och ni kan hjälpas åt att ta reda på vem som äger marken, och ifall det råder lokala förbud.
 • Om ni vill sitta utomhus och arbeta med del 3, finns uppgiften att skriva ut här:

Koppling till Lgr22

Biologi

 •  Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
 • Fältstudier och experiment med såväl analoga som digitala verktyg.

Idrott och hälsa: 

 • Utforskande av möjligheter till och genomförande av friluftsaktiviteter, lekar och rörelser i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med aktiviteter.


Geografi:

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer
 • Hur val och prioriteringar på individ- och samhällsnivå kan påverka miljön och främja hållbar utveckling.
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap.
 • Beskrivningar och enkla analyser av platser och regioner med hjälp av kartor och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

Samhällskunskap:

 • Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Globala målen

Naturvårdsverket. Det här gäller vid olika aktiviteter. https://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Allemansratten/Det-har-galler/

Lektion 71

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 71 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.
Gå till elevingången