Två barn går bredvid varandra i en skog
Foto: Jamie Taylor / Unsplash
Lektion 62

Bli en skogsdetektiv

Årskurs 4-6 ca 60-120 min Ämnen: BI, GE, NO, SO

Syfte

  • Att utveckla kunskap om varför skogar ser olika ut.
  • Att skapa förståelse för nyttan av att kunna avläsa skogen.

Förberedelser

Förbered eventuellt inför filmvisning i helklass. Till uppgiften där eleverna gör en plansch behövs papper, pennor och eventuellt annat material som färgglada papper, sax och klister.

Genomförande

Del 1: filmen ”Olivia jagar”. Se gärna filmen i helklass och diskutera hur Olivia läser av skogen, och vilken nytta hon har av att kunna det.

Del 2 : text om vad vi kan avläsa av saker som återfinns i skogen. Här finns också en självrättande para-ihop-övning där eleverna kan kontrollera vad de har lärt sig.

Del 3 : text om gran och tall och om hur dessa arter anpassat sig för att bättre klara av omgivande förutsättningar. Delen avslutas med ett quiz.

Kombinera gärna lektionen med en fältstudie där ni undersöker om ni kan hitta något av det ni läst om.

Brandljud: ”ärr” efter skogsbrand på äldre träd.

Ekosystemingenjör: djur som skapar stora förändringar i sin livsmiljö, som bävern.

Koppling till Lgr22

Biologi

  • Biologisk mångfald och organismers anpassningar till miljön.
  • Människans beroende av och påverkan på naturen med koppling till naturbruk, hållbar utveckling och ekosystemtjänster. Naturen som resurs och vårt ansvar när vi nyttjar den.
  • Några upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.

Geografi

  • Introduktion till jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar landskapet.
  • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och mineraler. Var på jorden olika naturresurser finns och hur människors användning av resurserna påverkar landskapet och människans livsmiljöer.

Globala målen

Utomhus

Fältstudie

Som fördjupning kan ni välja att gå ut och göra egna spännande upptäckter i en närliggande skog. Hittar ni det ni läst om? Dela in klassen i par och låt eleverna vara skogsdetektiver som får dokumentera och sedan redovisa sina upptäckter för klasskamraterna. Vad har de hittat och hur tolkar de sin upptäckt? Tillbaka i klassrummet får eleverna ”forska vidare” för att ta reda på mer om sina upptäckter. Föreviga gärna digitalt under #skogsdetektiv

Förslag på utomhusövning

Kamera och fotograf med naturtema

Lektion 62

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 62 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.
Gå till elevingången