Ung människa står mitt i skog och tittar snett uppåt
Foto: Steve Halama / Unsplash
Lektion 61

Skogsbad

Årskurs 4-6 ca 40 min Ämnen: BI, IH

I den här lektionen får eleverna genomföra ett så kallat ”skogsbad”. Skogsbad bygger på japansk tradition och den japanska termen – Shinrin-Yoku (森林浴) betyder ”ta in skogsatmosfären med alla sinnen”. Skogsbad handlar om att spendera tid i skogsmiljö med ett särskilt närvarande förhållningssätt för att uppleva lugn och ro och få återhämtning.

I lektionen finns det möjlighet att genomföra ett ”digitalt skogsbad” i en VR-skog.
Där skapas inte riktigt lika många sinnesintryck som i en riktig skog, men många av skogsbadets goda hälsoeffekter går faktiskt också att uppleva där. Ett förslag är att börja med ett digitalt skogsbad för att vid ett senare lektionstillfälle bada i en riktig skog, eller vice versa.

Syfte

Att varva ned och uppmärksamma de egna sinnesintrycken, i en lugn omgivning.

Att väcka kunskap om skogens hälsobringande effekter.

Förberedelser och material

Lektionen kan antingen genomföras i den digitala skogen – då rekommenderas VR-glasögon och hörlurar. Ni kan också välja att genomföra ett skogsbad i en riktig skog. Under ”visa nedladdningsbart material” kan du hitta en logg för skogsbad som eleverna kan göra efter att de skogsbadat.

Genomförande

I del 1 kan man få gå in i VR-skogen och se sig omkring (VR-glasögon och hörlurar rekommenderas). Om ni använder VR-glasögon blir upplevelsen bäst om ni ser filmen via Youtube-appen på en mobil, men filmerna går också att titta på med dator eller surfplatta. Antingen turas eleverna om, eller om ni har flera enheter kan flera elever skogsbada samtidigt. Se till att plocka undan vassa/ömtåliga föremål i en radie runt där eleverna ska vara, för att förhindra olyckor. Mjuka kuddar kan vara skönt att sitta på. Är det många skogsbadare kanske ni kan vara i en gympasal? Om förutsättningarna tillåter kan ni förstås även vara utomhus.

VR-SKOG: Bokskog, Söderåsens nationalpark

VR-SKOG: Tyresta natonalpark

Inled lektionen med att be eleverna lägga märke till hur de känner sig precis just nu. De behöver inte berätta för varandra, utan endast känna efter. Pulsen kanske är hög efter rasten. Någon kanske känner sig rastlös. Eleverna ska gärna vistas i VR-skogen under ca 15-20 min. De går en och en och ska inte krocka med, eller störa varandra. När som helst får de stanna, sätta sig ner eller bara stå och uppleva skogen. Ge dem i uppgift att på egen hand fundera över frågorna nedan:

 • Vad hör du? Hur många olika ljud kan du urskilja? Fundera på om det är så att fler ljud framträder allteftersom. Vad tror du i så fall att det beror på? Märks det på ljuden vilken årstid det är?
 • Vad ser du runtomkring dig? Vad kan du urskilja längre bort? Vilka växter, djur eller naturföremål finns precis nära dig? Är det något särskilt som fångar ditt intresse? Sitt en stund och se om du upptäcker nya saker – träd, växter eller djur – efter hand. Hur märks det vilken årstid det är?

Vid skogsbad utomhus aktiveras även andra sinnen:

 • Känn med handen över ytan på ett träd, en sten eller en bit mossa. Hur känns det? Är det slätt eller skrovligt, känns det varmt eller kallt, fuktigt eller torrt? Går det att känna vilken årstid det är?
 • Hur luktar skogen? Kan du känna olika dofter? Märks det på skogens dofter vilken årstid det är?

I del 2 beskrivs bakgrunden för skogbad och vad som händer i kroppen när man tar ett skogsbad.  De elever som inte skogsbadar kan under tiden arbeta med del 2 av lektionen – en läsuppgift.

När alla har skogsbadat, samla klassen i en cirkel och börja med att stämma av den allmänna sinnesstämningen jämfört med före skogsbadet. Försök att upprätthålla lugnet som förhoppningsvis har infunnit sig. Sammanfatta skogsbadet tillsammans utifrån  elevernas upplevelser. Du kan också låta eleverna föra logg över sitt skogsbad. En mall för det hittar du under ”visa nedladdningsbart material”.  Anpassa efter klassens förutsättningar.

Koppling till LGR 11

Biologi

Centralt innehåll åk 4-6:

 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Förmågor som tränas:

 • Använda kunskaper i biologi för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Idrott och hälsa

Centralt innehåll åk 4-6:

 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
 • Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.

Förmågor som tränas:

 • Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil. Genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer.

Globala målen

Förslag på variation utifrån olika elevförutsättningar

Om ni har möjlighet att skogsbada i en riktig skog, avsätt gärna de första minuterna till att bara springa av sig. Då blir det lättare att fokusera på skogsbadet. Instruera sedan eleverna att vandra runt i skogsområdet mycket långsamt under ca 20 min. De ska gå en och en och inte krocka med, eller störa varandra. När som helst får de stanna, sätta/lägga sig ner eller bara stå och uppleva skogen. Ge eleverna i uppgift att på egen hand fundera över frågorna nedan under skogsbadet. Känns frågorna för omfattande kan du istället be eleverna fokusera på ett av sina sinnen.

Mäta puls

Att mäta och dokumentera elevernas puls innan och efter skogsbadet kan vara roligt för jämförelse. Det blir ett även sätt att koppla lektionen till matematikämnet. Räkna då med extra tid beroende på hur många elever ni vill mäta pulsen på. Fråga gärna:

 • Vad hände med pulsen?
 • Varför tror du det blev så?

Fördjupning

Det går att ta del av virtuella skogar även utan VR-glasögon.
På Youtube finns ett stort urval av filmer i 360 grader från skogar runtom i världen.

Logg för skogsbad

Låt gärna eleverna skriva ner sina upplevelser i denna logg.

Lektion 61

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 61 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.
Gå till elevingången