Skog som brinner.
Lektion 94

Skogsbrand!

Årskurs 7-9 ca 40-60 min Ämnen: BI, GE, NO, SH, SO, SV

Syfte

  • Att utveckla kunskap om sociala, ekonomiska och politiska strukturer i samhället gällande sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av torka,  eller skogsbränder. 
  • Att utveckla kunskap om samhällsplanering och hur människans verksamheter påverkar naturens sårbarhet, och hur risker kan förebyggas.

Genomförande

Del 1: Eleverna läser text om skogsbränder. Beräknad tidsåtgång 10-15 minuter.

Del 2: Eleverna läser en intervju som handlar om naturvårdsbränning för att gynna biologisk mångfald. Beräknad tidsåtgång 15-20 minuter.

Del 3 Eleverna läser om skogsbränder i världen. Beräknad tidsåtgång 10-15 min.

Del 4. Quiz. Beräknad tidsåtgång 5-10 min. Här finns en valfri fördjupningsuppgift där eleven ska skriva en kort motivering till vem som har ansvar att förhindra skogsbränder på utsatta platser. (Tidsåtgång för fördjupning ca 10-30 min.)

Svedjebränning (svedjebruk): att antända en skog för att sedan kunna röja undan för annan odling.

Erosion: jordlager försvinner, blåser eller regnar bort.

Skövla: att hugga ner utan att visa hänsyn.

Vegetation: växter som befinner sig på markskiktet, i buskskiktet eller i trädskiktet.

Biologisk mångfald: variationen av arter som lever inom ett visst ekosystem.

Artsammansättning: relationen mellan arter inom ett visst ekosystem.

Brandljud: ärrvävnad på trädens årsringar från en tidigare brand.

MSB: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

SMHI: Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.

Koppling till LGR 22

Biologi i årskurs 7–9

Natur och miljö

– Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden.

– Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Systematiska undersökningar och granskning av information

– Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

Geografi i årskurs 7–9

Geografiska förhållanden, mönster och processer

– Jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar landskapet.

– Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar. Hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sårbarhet och hur risker kan förebyggas.

– Globala produktions- och konsumtionsmönster samt flöden av varor och tjänster.

Hållbar utveckling

– Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

– Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.

– Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling.

Samhällskunskap i årskurs 7–9

Granskning av samhällsfrågor

– Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.

– Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Svenska i årskurs 7–9

Läsa och skriva

– Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syfte, avsändare och sammanhang. Att urskilja innehåll som kan vara direkt uttalat eller indirekt uttryckt i texten.

– Sammanfattning av texter.

– Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Globala målen

En lektion om brand väcka obehag hos somliga. Ventilera gärna de tankar som väcks i gruppen.

Uppgift ute: Leta efter brandljud i en skog i ert närområde. Brandljud är ärrvävnad på trädens årsringar som avslöjar skada från en tidigare skogsbrand. 

Har det brunnit i närheten? Kanske kan ni söka kontakt med en skogsägare som drabbats av skogsbrand, för en intervju?

Copernicus Climate Change Services 2021. Copernicus: En sommar av skogbränder och förödelse samt rekordutsläpp på norra halvklotet.

Forskning & Framsteg 2019. Historiska skogsbränder varnar inför framtiden.

Lunds universitet 2020. Ökad risk att Amazonas blir savann om inget görs.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 2019. MSB:s arbete med skogsbränderna 2018 : tillsammans kunde vi hantera extrem skogsbrandsäsong.

Myndigheten för samhällsskydd och beredslap 2020. Brand i skog, mark och vegetation.

Naturvårdsverket. Naturvårdsbränning hjälper naturen på traven.

Skogen i Skolan. Svedjebränning.

Skogen i Skolan. När skogen brinner.

Skogsstyrelsen 2021. Frågor och svar om Skogsbränder.

Statens offentliga utredningar 2019.  Skogsbränderna sommaren 2018.

Sveriges lantbruksuniversitet 2017. Fakta skog.

WWF 2019. Skogsbränderna sprids i Amazonas.

Lektion 94

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 94 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.
Gå till elevingången