Björk med trädsvamp på.
Lektion 92

Träd som ekosystem

Om du stannar upp och tittar närmare på all aktivitet som råder kring ett enda träd kan det nästan framstå som ett eget litet samhälle. I den här lektionen ska du få lära dig mer om ekosystem och ekosystemtjänster.

Börja lektionen
Del 1

Stora och små ekosystem

LÄS

Dags att läsa!

Ett ekosystem består av djur och växter som lever i ett begränsat område och som påverkar varandra på olika sätt. Djuren och växterna påverkas också av tillgången på vatten, det lokala klimatet och andra faktorer i omgivningen. Därför ingår allt det också i ekosystemet.
Det finns både stora och små ekosystem. De stora ekosystemen kan delas in i mindre. I ett ekosystem har arterna nytta av varandra, tillsammans är de en fungerande helhet. Vi kanske inte tänker på det så ofta, men vi människor ingår också i flera ekosystem.
Alla Sveriges skogar med sina djur och växter kan ses som ett ekosystem. Men när man tittar närmare, är det ju stor skillnad på en barrskog i Norrland och en lövskog i södra Sverige. För den som studerar skalbaggar eller svampar, kan det vara praktiskt att avgränsa ett enskilt träd som ett eget ekosystem. I ett enda träd kan det leva hundratals olika insekter. En del äter av bladen, medan andra är rovdjur. Fåglar, fladdermöss och andra ryggradsdjur kan också bo i samma träd och hitta sin föda där. 

Gren med gröna blad.
FÖRDJUPNINGSUPPGIFT

Aspen som miniatyrvärld

Lär dig mer om aspens betydelse som boplats för skalbaggar och andra organismer i den här filmen: Aspen – Populus trimula

Del 2

Våra vanligaste träd

UPPGIFT

Ta reda på mer!

Välj ett träd och undersök det ekosystem som trädet ingår i. Fördjupa dig i vilka organismer som omger trädet. Du kan antingen gå ut och undersöka träd som finns i närheten, eller välja ett träd från listan här nedanför och söka mer information i böcker eller på nätet. 

 • Beskriv trädet och dess växtplats. 
 • Vilka andra organismer bor i trädet, eller på marken under trädkronan? 
 • Fotografera eller teckna dina fynd. Skriv namn på de arter du kan. Känner du inte till namnen så kan du beskriva dina fynd, t. ex. ”Skalbagge 1”, ”Svart skalbagge”, ”Liten snäcka”, osv. 

Du kan sedan forska vidare med hjälp av uppslagsböcker, eller digitala artnycklar.

Kvist av gran.

Gran

Granen är Sveriges vanligaste träd. Döda granar och liggande stockar är boplatser för många smådjur, till exempel myrbaggar, barkborrar och spindlar. Granar kan bli flera hundra år gamla och riktigt stora. På gamla grankvistar växer bland annat blåslav. 

Mer fakta

Kvist av tall.

Tall

Tallen är det näst vanligaste trädet i Sverige. Tallens barr är längre än granens och dess kottar rundare till formen. Kottarna är först gröna men blir sedan bruna och utvidgar sig för att släppa ifrån sig sina frön. Älgar äter gärna späda tallskott.

Mer fakta

Björkträd

Björk

Det finns tre olika arter, vårtbjörk, glasbjörk och dvärgbjörk. Många djur som bor i björkar bryr sig dock inte om vilken art det är. Björk förekommer i hela landet och de knotiga små fjällbjörkar som växer i fjällvärlden är varianter av glasbjörk.

Mer fakta

Gren på en asp.

Asp

Asp förekommer i hela landet och känns igen på sina tunna löv, som ständigt tycks vara i rörelse. Aspens bark är omtyckt av många arter.

Mer fakta

Ekollon och ekblad.

Ek

I Sverige växer skogsek och bergek, varav skogseken är den vanligaste. Ekar kan bli riktigt gamla och fungerar som hem åt mer än tusen arter. Ekollon är populär föda för vildsvin och många fågelarter.

Mer fakta

Blommande lind.

Lind

Linden känns igen på sina späda ljusgröna blommor och runda hängen. Om du parkerar din cykel under en lind kan den bli lite kladdig. Trädet drar till sig många insekter, bland annat bladlöss, som släpper ifrån sig en klibbig vätska som brukar kallas honungsdagg.

Mer fakta

Lönnblad

Lönn

Lönnens spretiga blad gör den enkel att känna igen. Många har testat att klistra fast lönnens tappade frukter i ansiktet, som en extra “näsa”.

Mer fakta

Del 3

Vilka av skogens arter känner du till?

QUIZ

Koppla bilderna till rätt artnamn!

Quiz

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Vad är det här?

Vessla
Lodjur
Räv
Skogsmård

Rätt svar

Fel svar

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Vad är det här?

Grön groda
Pilgiftsgroda
Lövgroda
Vanlig groda

Rätt svar

Fel svar

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Vad är det här?

Stjärtmes
Grönsparv
Skata
Kattuggla

Rätt svar

Fel svar

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Vad är det här för fjäril?

Nässelfjäril
Admiral
Sorgmantel
Påfågelöga

Rätt svar

Fel svar

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Vad är det här?

Albrunbagge
Ekoxe
Aspvedsbock
Granbarkborre

Rätt svar

Vad är det här?

Fel svar

Vad är det här?

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Vad är det här?

Knott
Stickmygga
Fjärilsmygga
Ögonvägstekel

Rätt svar

Fel svar

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Vad är det här?

Garnlav
Silvermossa
Guldlocklav
Björnlav

Rätt svar

Fel svar

Ojdå, inte helt rätt

Du fick {{correct}} av {{questionCount}} rätt!

Grattis!

Du fick {{correct}} av {{questionCount}} rätt!

Del 4

Ekosystemtjänster

LÄS

Dags att läsa!

Skogens ekosystemtjänster

Begreppet ekosystemtjänster används för att beskriva de värden, den nytta, som naturen och den biologiska mångfalden ger oss människor. Skogens ekosystemtjänster omfattar en lång rad produkter och tjänster som gynnar oss människor och som lägger grunden för vår välfärd.
Vad är det för slags produkter och tjänster? Jo, det kan vara det faktum att bin och andra pollinatörer ser till att det finns blommor och blåbär, som vi uppskattar. Att skogen renar luften och att den ger oss virke att bygga hus av, är andra exempel på ekosystemtjänster. Att benämna de här företeelserna som tjänster eller produkter, är ett tankesätt som hjälper oss att inte ta det naturen ger oss för givet.

Bi vid blomma.

Biologisk mångfald

Biologisk mångfald är en förutsättning för fungerande ekosystem. Biologisk mångfald handlar om att alla ekosystem ska ha många olika arter av djur och växter. Det handlar också om att varje stort ekosystem ska bestå av flera olika mindre ekosystem. När den biologiska mångfalden hotas, får det konsekvenser för ekosystemen och i förlängningen påverkar det de produkter och tjänster som vi människor uppskattar.

Lingon

Försörjande ekosystemtjänster

Exempelvis:

 • Dricksvatten
 • Vilt
 • Fisk från skogssjöar och vattendrag
 • Svamp 
 • Bär
 • Timmer och massaved
 • Biobränsle
Blixtar på mörk himmel.

Reglerande ekosystemtjänster

Exempelvis:

 • Klimatreglering
 • Skydd mot oväder 
 • Skydd mot jordras och erosion
 • Vattenrening
 • Luftrening
Frö som flyger i luften.

Stödjande ekosystemtjänster

Exempelvis:

 • Biokemiska kretslopp
 • Markens bördighet
 • Pollinering av växter
 • Fotosyntes
 • Fröspridning
Stig i skogen.

Kulturella ekosystemtjänster

Exempelvis:

 • Vardaglig rekreation och träningsaktiviteter
 • Naturturism
 • Mental och fysisk hälsa
 • Miljö och estetik
 • Kunskap och information
SKRIVUPPGIFT

Dags att skriva en text!

Välj en ekosystemtjänst ur listorna här ovanför. Skriv en artikel eller krönika om varför det är viktigt att skydda just den ekosystemtjänst du valt.