Drönare som flyger över en skog.
Lektion 81

Skogsbruk från yxa till AI

Årskurs 7-9 ca 50-80 min Ämnen: GE, HI, SH, SO, TK

Syfte

 • Att utveckla kunskap om teknikutveckling från forntid till nutid. 
 • Att fundera över möjliga framtida tekniska lösningar och eventuella konsekvenser av dem.

Förberedelser och material

Förbered eventuellt för att visa film i helklass.

Genomförande

Del 1: eleverna läser om teknikutveckling inom skogsbruk, från forntid till modern tid. Tidsåtgång ca 10 min.

Del 2: eleverna läser om digitala verktyg i skogen och ser en film om en drönarpilot. Tidsåtgång ca 15-20 min. 

Del 3: ett självrättande quiz, baserat på texten i del 1 och 2. Tidsåtgång ca 10 min.

Del 4: När eleverna läst om AI är det dags att bli kreativa. Tidsåtgång 20-40 min. De kan gärna arbeta i par och ska tänka ut ett förslag för hur AI används i skogen.  Låt eleverna antingen lämna in skriftliga redogörelser, eller redovisa för varandra i klassen vid ett senare lektionstillfälle. 

Egg: den vassa sidan på en yxa/kniv.

Timmer/virke: trä. Timmer är oftast hela trädstammar, utan bark och grenar.

Produkt: ett föremål som vi använder vi vår vardag och som tillverkats.

Naturresurser: materia och energi från naturen, som används för att skapa ny energi eller råvaror/råmaterial.

Svedjebruk: att antända en skog för att sedan kunna röja undan för annan odling. Metoden användes i Sverige under hundratals år. 

Artificiell intelligens: förmåga hos datorprogram eller robotar att kunna tolka information, dra slutsatser eller komma med olika förslag, utifrån insamlad data. 

Arbetsminne: det minne vi människor använder på kort sikt för att komma ihåg väsentlig fakta/bilder inför en arbetsuppgift.

Vilt: vilda djur, som t.ex. älgar och rådjur.

 • Lektionen ger perspektiv på den tekniska utvecklingen inom skogsbruk i Sverige. Avrunda gärna med diskussion om olika tekniska uppfinningars fördelar och nackdelar. Möjligheten till effektivitet har gjort oss rika, men har också större negativa konsekvenser, för andra arter och för klimatet. Idag ska skogsbruk värna både biologisk mångfald och virkesproduktion. Men hur?
 • Gör studiebesök i en närliggande skog och/eller intervjua skogsarbetare kring de tekniska verktyg de använder i sin vardag.
 • Fördjupa er i GIS. Använd kartverktyg och se på er omgivning. Vad kan ni ta reda på om er närmsta skog? Gå sedan ut och undersök den skogen verkligheten.
 • Gör en djupdykning i olika tidsepoker och ta reda på mer om hur det såg ut i skogsbruket. Vilka arbetade där? Hur såg en arbetsdag ut? Hur såg samhället ut i övrigt?
 • Låt eleverna bygga modeller av skogsbruket då-nu-framtid. Gör jämförelser och skriv faktatexter till.

Koppling till Lgr22

Historia

 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika orsaker till industrialiseringen och konsekvenser av denna för människor och miljö.

Samhällskunskap

 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel med avseende på lönebildning, arbetsmiljö och arbetsrätt.
 • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa. 

Teknik

 • Möjligheter, risker och säkerhet vid teknikanvändning i samhället, däribland vid lagring av data.
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter av hållbar utveckling.
 • Hur tekniken möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
 • Hur föreställningar om teknik påverkar individers användning av tekniska lösningar och yrkesval.
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering med hjälp av elektronik och olika typer av sensorer. Hur tekniska lösningar som utnyttjar elektronik kan programmeras. Begrepp som används i samband med detta.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar i det egna arbetet och i teknikutvecklingsarbeten i samhället, till exempel inom arkitektur och kollektivtrafik.
 • Hur digitala verktyg kan användas i teknikutvecklingsarbete, till exempel för att göra ritningar och simuleringar.
 • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, ritningar, fysiska och digitala modeller samt rapporter som beskriver teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Geografi

 • Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling.
 • Digitala och analoga kartors uppbyggnad samt olika kartprojektioner och deras egenskaper. Geografiska informationssystem (GIS) och exempel på hur de används i samhället.
 • Beskrivningar och analyser av platser och regioner med hjälp av kartor, enkla former av GIS, fältstudier och andra geografiska källor, metoder, verktyg och begrepp.

Globala målen

Lektion 81

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 81 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.
Gå till elevingången