Kvinna som promenerar med sin hund i skogen.
Lektion 72

Allemansrätten: i skogsägarens skor

Årskurs 7-9 ca 45-60 min Ämnen: BI, IDH, NO, SH, SO

Syfte

 • Att utveckla kunskap om allemansrätten, varför den finns och behöver efterlevas.
 • Att bekanta sig med en skogsägares arbete i skogen.
 • Att utveckla kunskap om hur friluftsaktiviteter kan planeras och genomföras riskmedvetet.

Genomförande

Eleverna kan arbeta enskilt eller i par. 

Del 1: eleverna läser om vem som äger den svenska skogen och om hur skogsägarens arbete påverkar vad naturbesökare möter. Beräknad tidsåtgång 10-15 min.

Del 2: eleverna läser en intervju där en skogsägare svarar på elevers frågor. Diskutera gärna svaren i helklass, i slutet av lektionen. Beräknad tidsåtgång 20 min.

I del 3 får eleverna sätta sig in i rollen som skogsägare och göra en plan för att främja friluftsaktivitet på “sin” mark. beräknad tidsåtgång 15-20 min.

Avverka / avverkning: att hugga ned träd.

Skogsbryn: område där skog övergår till annan typ av mark.

Sly: buskar och mindre träd som gör marken svårframkomlig.

Varsamt: med försiktighet.

Vattendrag: en sjö, å, bäck, älv eller flod.

 • Besök gärna en närliggande skog och diskutera:
 1. Varför ser skogen ut som den gör?
 2. Vilka trädslag finns här?
 3. Hur gamla är träden?
 4. Hur står träden placerade, och varför ser det ut så?
 5. Har träden börjat växa här av sig själva från frön eller är de planterade?
 6. Finns det spår efter maskiner?
 7. Ser ni spår av ett tidigare hygge, till exempel stubbar eller en igenvuxen körväg?
 8. Finns det stenar som bär spår efter äldre generationer?
 9. Varför finns det så många högstubbar, alltså träd som sågats av på flera meters höjd?
 10. Vad tror ni att skogsägaren vill åstadkomma med sin skötsel?

Eventuellt kan ni söka upp skogsägaren för att få svar på era frågor.

 • Om ni vill sitta utomhus och arbeta med del 3, finns uppgiften att skriva ut här:

Koppling till Lgr22

Idrott och hälsa

 • Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel såväl med som utan stöd av digitala verktyg.
 • Planering och genomförande av friluftsaktiviteter i skilda miljöer under olika årstider.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.

Samhällskunskap

 • Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Biologi

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
 • Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

Globala målen

Naturvårdsverket.  Allemansrätten.

Skogsstyrelsen. Skog för upplevelser och rekreation.

Lektion 72

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 72 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.
Gå till elevingången