Tjej som sitter vid ett tält i en skog.
Lektion 71

Allemansrätten: skogsäventyret

Årskurs 7-9 ca 60-120 min Ämnen: BI, IDH, NO, SH, SO

Syfte

 • Att utveckla kunskap om allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.
 • Att utveckla kunskap om vilka konsekvenser olika beteenden vid friluftsaktiviteter medför.
 • Att utveckla kunskap om hur friluftsaktiviteter kan planeras och genomföras riskmedvetet.

Förberedelser och material

Förbered eventuellt att visa film i helklass.

Läs gärna på om allemansrätten för att kunna stötta eleverna i diskussionen om vad allemansrätten omfattar. Du kan också ge eleverna i uppgift att söka information om vad som egentligen gäller. 

Om du vill kan du skriva ut landskapsbilden som hör till del 3, och låta eleverna anteckna på den.

Genomförande

Del 1 innehåller en film om Nora och Linnea som ska ut på vandring i skogen. Filmen är omkring 5 min lång och efter den kan eleverna i par eller helklass resonera kring när Nora och Linnea följer, respektive bryter mot allemansrätten. (Det är t.ex. inte tillåtet att elda när det är eldningsförbud, inte tillåtet att vandra på en äng med vall som ska bli foder till djur, och det är viktigt att visa respekt för djur och privata tomter. Var gränsen går kan dock vara intressant att diskutera.)
Låt eleverna arbeta i par, eller gör del 1 i helklass.

Del 2 börjar med en läsuppgift om allemansrätten och sedan finns ett quiz där eleverna kan kontrollera vad de lärt sig. 

I del 3 ska eleverna planera en vandring med övernattning, med respekt för allemansrätten. Eleverna kan arbeta i par, och förslagsvis redovisa skriftligt, som inlämningsuppgift.

Ledstjärna: förebild för hur man ska bete sig/göra, särskilt när det gäller moraliska frågor.

Betesmark: jordbruksmark där exempelvis nötkreatur, får, getter och hästar går och äter det som växer där.

Hygge / föryngringsyta: den yta som blir kvar efter att man avverkat träden som tidigare växte där. Skogsägaren är skyldig att se till att det växer upp fler nya träd efter en avverkning. Vid avverkning ska vissa träd och högstubbar lämnas, för att gynna biologisk mångfald.

 • En möjlighet är att göra lektionen i helklass och tillsammans planera en hajk med övernattning. Kan ni genomföra aktiviteten på riktigt i naturen? I så fall behöver ni en karta över området, och ni kan hjälpas åt att ta reda på vem som äger marken, och ifall det råder lokala förbud.
 • Om ni vill sitta utomhus och arbeta med del 3, finns uppgiften att skriva ut här:

Koppling till Lgr22

Biologii

 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
 • Informationssökning, kritisk granskning och användning av information som rör biologi. Argumentation och ställningstaganden i aktuella frågor som rör miljö och hälsa.

Idrott och hälsa

 • Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel såväl med som utan stöd av digitala verktyg.
 • Planering och genomförande av friluftsaktiviteter i skilda miljöer under olika årstider.
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten och dess tillämpning i praktiken.

Samhällskunskap

 • Friheter, rättigheter och skyldigheter i demokratiska samhällen. Dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Globala målen

Lektion 71

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 71 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.
Gå till elevingången