Man sitting in nature looking at a screen.
Lektion 74

The Forest Workforce

Årskurs 7-9 ca 30-45 min Ämnen: BI, EN, GE, NO, SH, SO

Syfte

 • Att utveckla kunskap om arbetsmarknaden, yrkens sociala värden och hur de egna förmågorna kan vara värdefulla i framtida yrkesval.
 • Att utveckla kunskap om geografiska förhållanden och mönster samt om hur naturens processer och människors verksamheter formar och förändrar landskap och livsmiljöer i olika delar av världen.
 • Att utveckla kunskap om miljö- och utvecklingsfrågor utifrån ekologiska, sociala och ekonomiska perspektiv på hållbar utveckling.

Förberedelser och material

Den här lektionen är på engelska. Skriv gärna upp svåra begrepp på tavlan.

Genomförande

Del 1: eleverna läser om olika yrken. Beräknad tidsåtgång 10-15 min.

Del 2: eleverna väljer ett yrke, skriver en motiverande text och intervjuar sedan en klasskompis. Beräknad tidsåtgång 20-25 min. Här finns även fördjupningsfrågor som passar bra att diskutera i helklass.

Del 3: fördjupande läsning om tre skogsyrken.

Supply: tillgång

Forestry: skogsbruk

Seedling: trädplanta/fröplanta

Planting tube: planteringsrör

Research opportunities: forskningstillfällen

Earnings: inkomster

Precipitation: nederbörd

Drought: torka

Interior rainforest: regnskog i inlandet (inte vid kusten)

Old Growth Management Area: område som får utvecklas till gammelskog

Fodder: djurfoder

Crops: grödor

Contribute: bidra

Mitigation: mildrande, dämpning

Agroforestry: kombinerat skogs- och jordbruk, ”odla under träd”

Firewood: ved

Poles: stolpar

Paper mill: pappersbruk

Sawmill: sågverk

Sustainability: hållbarhet

Biodiversity: biologisk mångfald, biomångfald

Ecosystem services: ekosystemtjänster

Renewable: förnybar

Restoration: restaurering, återskapande

Interspersed with: uppblandade med

Conservation area: skyddat naturområde

Paper package: pappersförpackning

Carton board: kartong

Nano fibers: nanofibrer (mikroskopiskt små)

Applications: applikationer, användningsområden

Sustainable: hållbar

Cellulose: cellulosa

Craftsman: hantverkare

Handicraft: hantverk

Manufacture: tillverkning

Lecture: föreläsning

Furniture: möbler

Tree species

Spruce = gran

Pine = tall

Birch = björk

Pinus = tall-arter

Eucalyptus = eukalyptus (träslag från Australien)

Douglas-fir = douglasgran

American oak = amerikansk ek

 • Utomhus: Gå ut och försök leta upp de skogsord ni lärt er i lektionen.

Koppling till Lgr22

Engelska

Kommunikationens innehåll

 • Åsikter, känslor, erfarenheter och framtidsplaner samt relationer och etiska frågor.
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper. Lyssna och läsa – reception
 • Talad engelska och texter som är instruerande, informerande, beskrivande, berättande, diskuterande, argumenterande och kontaktskapande – varje slag för sig eller i olika kombinationer – till exempel samtal, intervjuer, nyheter, reportage och tidningsartiklar.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Samtal, diskussion och skrivande där eleverna berättar, beskriver, instruerar och motiverar sina åsikter. 

Samhällskunskap

Samhällsresurser och fördelning

 • Länders och regioners beroende av varandra i en globaliserad ekonomi. Skilda förutsättningar för olika länder och regioner.
 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel med avseende på lönebildning, arbetsmiljö och arbetsrätt.

Granskning av samhällsfrågor

 • Lokala, nationella och globala samhällsfrågor och olika perspektiv på dessa.
 • Kritisk granskning av information, ståndpunkter och argument som rör samhällsfrågor i såväl digitala medier som i andra typer av källor.

Geografi

Geografiska förhållanden, mönster och processer

 • Jordens endogena och exogena processer, samt hur dessa formar och förändrar landskapet.
 • Rumslig utbredning av sårbara platser på jorden, till exempel områden som riskerar att återkommande drabbas av översvämningar, torka eller jordbävningar. Hur samhällsplanering och människans verksamheter påverkar sårbarhet och hur risker kan förebyggas.
 • Globala produktions- och konsumtionsmönster samt flöden av varor och tjänster.

Hållbar utveckling

 • Vad klimat är och faktorer som påverkar klimatet. Människans påverkan på klimatet och konsekvenser av klimatförändringar för människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
 • Människors tillgång till och användning av förnybara och icke-förnybara naturresurser och hur det påverkar människans livsmiljöer. Intressekonflikter kring naturresurser.
 • Lokalt, regionalt och globalt arbete för att främja hållbar utveckling.

Biologi

Natur och miljö

 • Lokala och globala ekosystem. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser. Fotosyntes, cellandning, materiens kretslopp och energins flöden.
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt samt hur man på individ- och samhällsnivå kan främja hållbar utveckling. Betydelsen av biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Globala målen

DownToEararth 2002. Phulmai’s walk – a day in the life of a headloader. 

Klabin. Agenda Klabin 2030.

Mongabay News & Inspiration From Nature’s Frontline. Logging in Borneo.

Swedish Forest Industries. Facts & figures.

THE WORLD BANK 2016. Forests Generate Jobs and Incomes.

Vi Agroforestry. Tree sustain life.

WWF 2021.  Deforestation fronts – engelsk fulllversion.

WWF. Borneo and sumatra.

Lektion 74

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 74 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.
Gå till elevingången