Om Skogslektioner

Skogslektioner.se är ett läromedel från Skogen i Skolan. Läromedlet innehåller lektioner som handlar om skogens viktiga roll i en hållbar utveckling. Under ämnesövergripande teman, behandlas viktiga ämnen såsom biologisk mångfald och skogens roll i Sveriges historia, till vår pågående omställning till ett fossilfritt samhälle. Lektionerna har koppling till läroplanen, samt till FNs globala mål för en hållbar utveckling.

Skogslektioner.se omfattar 26 lektioner som är riktade till årskurs 4-6 samt 12 lektioner riktade till årskurs 7-9 . Med skogslektioner.se får även elever som inte har skog i närheten möjlighet att skapa relation till skogen. Skogen i Skolans ambition är att erbjuda lärare ett smidigt verktyg som, i enlighet med läroplanen, ger elever en spännande lärupplevelse.

glada ungdomar i naturen

Så använder du Skogslektioner

Skogslektioner är gratis att använda och möjligheterna är många. Du kan arbeta med hela lektioner, eller tvärtom välja att arbeta med enbart delar som passar dina elever. Inledningsvis i varje lektion, finns en länk till en lärarhandledning. Samarbeta gärna med en kollega i ett annat ämne, för att på så sätt väva in flera perspektiv och för att hitta fler ämneskopplingar .

Lektionerna innehåller:

  • Läsuppgifter
  • Filmer
  • Illustrationer
  • Quiz
  • Digitala övningar
  • Diskussionsfrågor och uppgifter att lösa tillsammans

Utforska lektionerna här.

Illustration över skogsbrukets kretslopp, cirkel indelad i fyra bitar, en med plantering, en med små träd och person som röjer, en med större träd och maskin som gallrar, och en med fullvuxna träd som avverkas.
Illustration: Maja Modén

Om Skogen i Skolan

Sedan 1973, har Skogen i Skolan arbetat för att öka skolelevers kännedom om skogen och om skogens många värden. Vi är en rikstäckande verksamhet och ett nationellt samarbete, mellan skolan och Sveriges skogliga intressenter (myndighet, universitet, organisationer samt näringsliv). Skogen i Skolans kansli är placerat under Föreningen Skogen, som är en ideell förening (tidigare Skogsvårdsförbundet).

Skogen i Skolan arbetar för att barn och ungdomar ska få skapa sig en egen relation till skogen och få en tydligare bild av skogens roll i samhället. Vårt arbete bedrivs på skolans villkor, och vi erbjuder gratis pedagogiskt material som är faktagranskat samt kopplat till skolans kurs- och läroplaner (Lpfö 18, Lgr 11, Lgr 22).

Genom att möta skolorna lokalt, har vi sedan starten visat lärare och elever hur skogen och utomhuspedagogiken, kan hjälpa dem att nå målen i läroplanen. Samtidigt lär sig dagens unga vad skogen ger, samt vilka framtidsmöjligheter skogen erbjuder. Besök oss gärna på www.skogeniskolan.se.

Checklista för källkritik

Vem har gjort källan?” (skogslektioner.se)


Skogslektioner.se är ett läromedel skapat av verksamheten Skogen i Skolan. Vi som har skrivit innehållet i lektionerna är lärare och redaktörer med stor kunskap om skog. Pilotklasser, med elever och lärare, har i sin tur testat och utvärderat lektionerna, vilket har bidragit i arbetet. Innehållet är också granskat, av kunniga forskare och skogsexperter. Byrån som har byggt den tekniska plattformen skogslektioner.se heter Fröjd.

Innehållet på skogslektioner.se är kopplat till skolans läroplan, samt till FNs globala mål för en hållbar utveckling. Hör gärna av dig till oss om du har frågor, eller ifall du har hittat något som inte stämmer på skogslektioner.se. 

Skogen i Skolan har arbetat med att sprida kunskap om skogen sedan 1973, läs gärna mer om Skogen i Skolan här.

Skogslektioner.se lanserades 2020.

Varför är källan gjord?


Skogen är viktig, och de som ska ta hand om skogen behöver därmed ha mycket kunskap. Syftet med skogslektioner.se är att sprida kunskap om skogen och om skogens viktiga roll i samhället. Med ett digitalt läromedel kan man lära sig om skogen, även framför en skärm. Skogen i Skolan får pengar från universitet, myndigheter, skogsföretag, föreningar med flera, för att driva vår verksamhet. Bland Skogen i Skolans finansiärer, finns det därmed många perspektiv representerade. Det gemensamma intresset, är att väcka ungas intresse för skogen, så att det även i framtiden ska finnas människor som vill utbilda sig inom- och arbeta med skog. 

Hur ser källan ut? Har den kontaktinformation?”


Kontaktuppgifter hittar du här.



”Har webbplatsen fungerande länkar?”


Vi kollar regelbundet att länkar på skogslektioner.se fungerar, kontakta gärna oss ifall du hittar en länk som inte fungerar. 



Har webbplatsen trovärdiga källhänvisningar?”


Alla lektioner har källhänvisningar, som du hittar i respektive lektions lärarhandledning.



”Har webbplatsen senast granskad-datum?”


Skogslektioner.se granskas och justeras löpande. Hör gärna av dig om du har frågor. 



Kan du få information från andra ställen?


Kunskap om skogen finns att hämta på många ställen. Vi rekommenderar gärna
SLUs läromedel om skog. Även WWF och Naturskyddsföreningen har pedagogiskt material om skogen.