Lektion 23

Med risk för att försvinna

Åk 4-6 ca 40-60 min BI, SV

Den här lektionen utgår ifrån rödlistan som är Artdatabankens lista över vilka arter i Sverige som anses vara hotade, som kraftigt minskar eller är utdöda. Rödlistan bygger på Internationella naturvårdsunionens metod för att bedöma tillståndet för arter i naturen – och vilka eventuella åtgärder som behövs för att förbättra deras villkor. En ny rödlista presenteras vart femte år och den senaste, som kom i april 2020, rymmer 4746 arter.

Syfte

Att skapa medvetenhet om rödlistan och några arter som finns upptagna i den.

Att skapa insikter i hur rödlistan kan komma till nytta för att säkra den biologiska mångfalden.

Förberedelser och material

Möjlighet till bildvisning vid gemensam genomgång (valfritt). Du kan läsa mer om olika arter på artdatabanken.se och se SLU:s  film om hur en art blir rödlistad.

Genomförande

I introduktionen möter eleven begreppet biologisk mångfald samt information om att det i Sverige finns ca 60 000 olika arter.

I del 1 presenteras Artdatabankens rödlista och texten fokuserar på skogen som hem åt en stor andel av de rödlistade arterna samt vilka anledningar som kan ligga bakom att arter kan ha fått det svårare att överleva i skogen.

I del 2 möter eleverna ett utsnitt ur rödlistan. De får bekanta sig med hur listan ser ut och hur man kan utläsa information ur den genom en uppgift med tillhörande quiz.

I del 3 tar eleven del av några exempel på hur människan arbetar med att förbättra situationen för rödlistade arter.

Visa koppling till läroplanen och globala målen

Koppling till LGR 11

Biologi

Centralt innehåll åk 4–6:

  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Förmågor som tränas:

  • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Svenska

Centralt innehåll åk 4–6:

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Förmågor som tränas:

  • Söka information från olika källor och värdera dessa.

Globala målen

Visa förslag på variation och fördjupning

Förslag på variation utifrån olika elevförutsättningar

Arbetet med rödlistan kräver arbetsro och att eleven sållar bland informationen. För att underlätta något har vi strukit delar av informationen i tabellen. Den inledande förklaringen till övningen genomförs med fördel i helklass. Det är dock viktigt att eleverna får möjlighet att träna sin förmåga att sökläsa och sålla ut. Det är inte enbart informationen i sig som är målet, utan även att eleven får ta del av verkliga biologiska data och försöka läsa ut något av den.

Förslag på fördjupning

Lär er mer om arterna

Välj ut några rödlistade arter och låt eleverna ta reda på mer om dem.

Förslag på utomhusövning

Fladdermusholk

I den del av rödlistan som eleverna tar del av kan de se att flera fladdermusarter är listade som akut hotade. Som fördjupning kan eleverna engageras i att konstruera fladdermusholkar. Fundera ut en bra plats att hänga holken/holkarna innan ni börjar konstruera dem. Bygg en fladdermusholk.

Lektion 23

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 23 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.