Lektion 21

Mitt liv som insekt

Åk 4-6 ca 90-120 min BI, BL, SV

Den här lektionen handlar om att få upp ögonen för den artrikedomen som finns i den svenska skogen, genom exemplet insekter. Eleverna fördjupar sig i en specifik insekt och lär sig bland annat om deras anatomi, förekomst och särart. Några av de arter som tilldelas eleverna är rödlistade vilket kan väcka frågor om människans roll i olika arters fortsatta existens.

Syfte och mål

Att utveckla kunskaper om och skapa nyfikenhet inför insektsarter som lever i skogen.

Att väcka intresse för begreppet biologisk mångfald och dess betydelse.

Att befästa kunskaper om arter i den svenska skogen genom att dokumentera i form av bildskapande och beskrivande text.

Förberedelser och material

För att kunna göra tankekarta samt skriva och rita behövs: blyertspennor, sudd, färgpennor, linjerade och blanka papper.  Mall för tankekarta finns under Nedladdningsbart material.

Genomförande

Den här lektionen är indelad i flera steg. Eleverna får välja en insekt ur listan av insekter i del 1. De letar och läser fakta om insekten  och sammanfattar huvuddragen med hjälp av en tankekarta med givna rubriker. Eleverna skriver sedan en egen beskrivande text utifrån sin tankekarta samt tecknar en bild av sin insekt. Som uppföljning kan eleverna redovisa för varandra, antingen i helklass eller som en utställning i klassrummet. Låt gärna eleverna arbeta i par eller grupper så att de kan hjälpas åt.

I del 1 får eleverna välja ut specifik art att lära sig mer om. Den presenteras med en bild och en kortare faktatext. Via länken till Sveriges lantbruksuniversitets sida Artfakta nås mer fakta.

I del 2 ska eleverna skapa en tankekarta med rubrikerna kännetecken, förekomst, förökning/livscykel och intressanta fakta. Gå gärna igenom rubrikernas betydelse om klassen inte arbetat med beskrivande texter om naturvetenskap tidigare. Det är viktigt att eleverna använder alla rubriker för att skriva om sin insekt. Som referensmaterial finns länkar till respektive art på Artfakta från Sveriges lantbruksuniversitet SLU. Det kan vara lite krävande att hitta det de söker, så det är bra om de hjälps åt. Utifrån tankekartorna ska eleverna sedan skriva en egen beskrivande text om sin valda insekt.

I del 3 ska eleverna teckna sin insekt. De uppmanas rita så naturtroget som möjligt med hjälp av ett antal stödfrågor. Stötta elever som snabbt blir klara genom att upprepa stödfrågorna eller ställa konkreta frågor om utseendet hos insekten. Eleverna uppmanas att söka feedback hos en eller två kamrater under arbetets gång. Använd gärna en sökmotor för att hitta fler bilder med vyer som visar delar som är svåra att se på ursprungsbilden.

Visa koppling till läroplan och globala mål

Koppling till LGR 11

Biologi

Centralt innehåll åk 4–6:

 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Förmågor som tränas:

 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Bild

Centralt innehåll åk 4–6:

 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Förmågor som tränas:

 • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Svenska

Centralt innehåll åk 4–6:

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Förmågor som tränas:

 • Läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
 • Söka information från olika källor och värdera dessa.

Globala målen

Visa förslag på variation och fördjupning

Förslag på variation utifrån olika elevförutsättningar

Det rekommenderas att läraren går igenom rubrikernas betydelse om eleven inte arbetat med beskrivande texter om naturvetenskap tidigare. Ni kan också diskutera i helklass hur de olika arterna skiljer sig åt, eller om de har likheter. På så sätt kan eleverna få större förståelse för insekternas undergrupper.

Du som lärare kan lägga till rubriker för att utmana elever som vill veta mer om sin insekt. Det medför en fördjupningsmöjlighet att söka i böcker eller på internet efter mer fakta.

Fördjupning

Eleverna skapar en tipsrundefråga med svarsalternativ utifrån sina texter. Elevernas texter och bilder sätts upp, sida vid sida eller som planscher, för att skapa en utställning i klassrummet. Utställningen ger möjligheter för alla elever att få reda på mer om insekter de själva inte läst och lärt om. Gör gärna utställningen till en lärovernissage där eleverna får i uppgift att anteckna något om två till tre insekter de tycker verkar intressanta. Skapa grupper om tre elever inför en tipsrunda.

Varför inte bjuda in föräldrar till er vernissage? Det går även att inkludera hemkunskapen genom att baka kakor med insektsform att bjuda föräldrarna på.

Förslag på utomhusövning

En förhoppning med den här lektionen är att eleverna går ut i skogen med andra ögon än tidigare. Använd deras nyfunna kunskaper och nyfikenhet genom ett besök i en närliggande skog. Ta med insektsnyckel, luppar och burkar och se vad ni kan hitta! Var noga med att inte skada insekterna.

Hjälp forskarna! Om ni har lyckats fotografera och identifiera en art kan ni gå in på www.artfakta.se och söka efter insekten i registret och sedan rapportera var ni har hittat den.

Ladda gratis ner appen/spelet Biologg och ”samla” arter ute i naturen för att få poäng.
Detta kräver dock tillgång till smartphone.

 

Nedladdningsbart material

Mall – tankekarta

Lektion 21

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 21 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.