Lektion 22

Skogen – en plats för samarbete

Åk 4-6 ca 40 min BI, SV

Denna lektion ger en introduktion till livets mångfald. Här presenteras hur allt levande på jorden är indelat i grupper och hur dessa organismer kan vara kopplade till varandra i olika samarbeten.

Syfte och mål

Att väcka intresse för hur olika organismer sorteras och indelas i grupper.

Att ta del av exempel på symbios i den svenska skogen.

Förberedelser och material

Papper, penna, sudd.

Möjlighet till filmvisning i helklass.

Genomförande

I del 1 möter eleverna begreppet organism och får en kort beskrivning av detta. Här finns också en kort faktatext om hur livet på jorden är indelat i grupperna djurriket, växtriket, protistriket och svampriket.

Del 2 handlar om symbios och parasitism i skogen och eleverna får ta del av olika exempel på detta. Här finns också en valfri fördjupningsuppgift utifrån en film om trädet asp. Läs mer om denna under fliken Fördjupning och variation.

Del 3 är ett quiz med frågor som berör del 1 och 2.

Visa koppling till läroplan och globala målen

Koppling till LGR 11

Biologi

Centralt innehåll åk 4–6:

 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Förmågor som tränas:

 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Svenska

Centralt innehåll åk 4–6:

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Förmågor som tränas:

 • Söka information från olika källor och värdera dessa.

Globala målen

Visa förslag på variation och fördjupning

Förslag på variation utifrån olika elevförutsättningar

Symbios och parasitism är sannolikt nya ord för flera elever. En övning som väcker intresse hos eleverna är att ni innan lektionen på en interaktiv tavla bildsöker på parasitism respektive symbios. Bilderna som kommer upp säger inte allt, men är en ingång till samtal. Ser de några arter de känner igen? Vad ser arterna ut att göra på bilderna? Verkar de samarbeta?

Fördjupning

Aspen

I lektionen finns en valfri fördjupningsuppgift utifrån en film om trädet asp. Eleverna uppmanas att skapa en tankekarta i fyra fält där de under filmens gång dokumenterar under fyra olika rubriker med hjälp av nyckelord som de sedan kan jämföra och diskutera med varandra. Filmen är ca 21 minuter lång men innehåller även valfri interaktivitet där ni kan klicka på sådant ni vill veta mer om. Filmen och eventuella sidospår är inte inräknade i lektionstiden.

Inför fördjupningsuppgiften kan du som lärare med fördel gå igenom dessa begrepp:

 • Död ved – Träd och stubbar som finns kvar i skogen men som inte längre växer. Död ved kan skapas av ett träds höga ålder, sjukdomar, väder och vind eller genom att människan med avsikt kapar och låter träd ligga kvar. Död ved är viktig för många organismer.
 • Rotskott – Skott som växer från rötterna på ett träd, till skillnad från skott som växer från frön. I en asp som kapas ökar mängden rotskott.

Förslag på utomhusövning

Leta aspar utomhus

Har ni gjort fördjupningsuppgiften om aspen? Då kan ni också gå ut i skogen och leta upp en asp:

 • Lyssna på aspen. Kan ni höra hur den låter i vinden?
 • Vad ser ni på aspen? Utgå från filmen och leta efter liv. Finns det spår av att fåglar bor i trädet? Ser man något mellan springorna i barken? Växer lavar eller mossor? Tag gärna med luppar för att få syn på det minsta livet!
 • Kan eleverna klura ut vad som är nord och syd med hjälp av trädet?
 • Ser ni någon död ved? Undersök försiktigt vilket liv som finns där.

Leta symbios

Gå ut i skog eller skogsdunge i anslutning till skolan. Tillsammans med eleverna försöker ni hitta exempel från växtriket, djurriket och svampriket. Kan ni hitta tecken på symbios respektive parasitism? Undersök och diskutera men var noggrann med att inte skada naturen.

Spegelskapa

Det här är en övning med syfte att eleverna ska få träna på olika lägesbegrepp samt få förklara och lyssna på varandra.

Spegelskapa

Kamera och fotograf med naturtema

Det här är en övning som fokuserar på att eleverna får jobba med koncentration och fokusering.

Kamera och fotograf med naturtema

 

 

Lektion 22

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 22 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.