Lektion 22

Skogen – en plats för samarbete

Åk 4-6 ca 40-60 min BI, SV

Denna lektion ger en introduktion till livets mångfald. Här presenteras hur allt levande på jorden är indelat i grupper och hur dessa organismer kan vara kopplade till varandra i olika samarbeten.

Syfte och mål

Att väcka intresse för hur olika organismer sorteras och indelas i grupper.

Att ta del av exempel på symbios i den svenska skogen.

Förberedelser och material

Eleverna behöver papper, penna, sudd, eller annan möjlighet att göra en tankekarta.

Eventuellt möjlighet till filmvisning i helklass om så önskas.

Genomförande

I del 1 möter eleverna begreppet organism och får en kort beskrivning av detta. Här finns också en kort faktatext om hur livet på jorden är indelat i grupperna djur, växter och svampar.

Del 2 handlar om symbios och parasitism i skogen och eleverna får ta del av olika exempel på detta. Här finns också en interaktiv film om trädet asp, och den biologiska mångfald som finns kring trädet. Filmen är skapad av SLU och Skogforsk. Under filmens gång ska eleverna göra en tankekarta och anteckna vilka arter som nämns. Filmen är ca 21 minuter lång men innehåller även valfri interaktivitet där eleverna kan klicka på sådant de vill veta mer om.

Del 3 är ett quiz med frågor som berör del 1 och 2.

Visa koppling till läroplan och globala målen

Koppling till LGR 11

Biologi

Centralt innehåll åk 4–6:

 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Förmågor som tränas:

 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Svenska

Centralt innehåll åk 4–6:

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
 • Informationssökning i några olika medier och källor.
 • Texter i digitala miljöer, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

Globala målen

Visa förslag på variation och fördjupning

Förslag på variation utifrån olika elevförutsättningar

Symbios och parasitism är sannolikt nya ord för flera elever. En övning som väcker intresse hos eleverna är att ni innan lektionen på en interaktiv tavla bildsöker på parasitism respektive symbios. Bilderna som kommer upp säger inte allt, men är en ingång till samtal. Ser de några arter de känner igen? Vad ser arterna ut att göra på bilderna? Verkar de samarbeta?

Andra svåra begrepp:

 • Död ved – Träd och stubbar som finns kvar i skogen men som inte längre växer. Död ved kan skapas av ett träds höga ålder, sjukdomar, väder och vind eller genom att människan med avsikt kapar och låter träd ligga kvar. Död ved är viktig för många organismer.
 • Rotskott – Skott som växer från rötterna på ett träd, till skillnad från skott som växer från frön. I en asp som kapas ökar mängden rotskott.

Fördjupning

Aspen

I lektionen finns en film om trädet asp. Eleverna ska anteckna vilka arter som nämns i filmen. Som fördjupning kan de söka mer information om dessa arter; fundera över vilka grupper arterna ingår i och hur de är beroende av varandra.

Förslag på utomhusövning

Leta aspar utomhus

 • Lyssna på aspen. Kan ni höra hur den låter i vinden?
 • Vad ser ni på aspen? Utgå från filmen och leta efter liv. Finns det spår av att fåglar bor i trädet? Ser man något mellan springorna i barken? Växer lavar eller mossor? Tag gärna med luppar för att få syn på det minsta livet!
 • Kan eleverna klura ut vad som är nord och syd med hjälp av trädet?
 • Ser ni någon död ved? Undersök försiktigt vilket liv som finns där.
 • Skriv en berättelse eller dikt inspirerad av aspen, eller de arter om omger den.

Leta symbios

Gå ut i en skog eller en skogsdunge. Tillsammans med eleverna försöker ni hitta exempel från växtriket, djurriket och svampriket. Kan ni hitta tecken på symbios respektive parasitism? Undersök och diskutera men var noggrann med att inte skada naturen.

Spegelskapa

Det här är en övning med syfte att eleverna ska få träna på olika lägesbegrepp samt få förklara och lyssna på varandra.

Spegelskapa

Kamera och fotograf med naturtema

Det här är en övning som fokuserar på att eleverna får jobba med koncentration och fokusering.

Kamera och fotograf med naturtema

 

 

Lektion 22

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 22 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.