Till lärarinstruktion
Lektion 22

Skogen – en plats för samarbete

ca 40-60 min BI, SV

Visste du att myror har funnits på vår planet i över 100 miljoner år?
(Vi människor har bara funnits här i några futtiga 100 tusen år.) Under alla dessa år har myrorna haft god tid på sig att organisera hur de bor och lever tillsammans. De är experter på att samarbeta, både med sina grannar i stacken och med flera andra arter. Kanske har vi människor ett och annat att lära av myrornas förmåga att organisera sig och hjälpas åt? I den här lektionen ska du få bekanta dig med några olika exempel på arter i den svenska skogen som utvecklat samarbeten.

Del 1

Bi som pollinerar
Foto: Aaron Burden / Unsplash

Hur organismer delas in i grupper

LÄS

Dags att läsa! Läs texten och fundera på det du läser. Fråga gärna någon annan om hjälp eller hjälp dina klasskamrater.

Allt som lever kallas också för organismer. Man tror att det finns över 10 miljoner olika sorters organismer på jorden idag. De minsta organismerna är bakterier som vi inte kan se med blotta ögat. De kan vara uppbyggda av en enda cell. En av de största organismerna på jorden är blåvalen som kan bli 30 meter lång, har en tunga stor som en elefant och ett hjärta stort som en bil.

 

Foto: Hans Braxmeier från Pixabay

För att få ordning på alla levande organismer har vi människor delat in dem i olika grupper. Vi har djurriket dit alla djur hör – från daggmask till älg. I gruppen som kallas växtriket ingår flercelliga organismer som producerar sin egen ”mat” med hjälp av fotosyntes. Björk och vitsippa är några exempel. Till svampriket hör svampar. De lever av att växa på andra djur och växter. Exempel på svampar är säljticka och mögelsvamp. I gruppen protistriket hittar vi de organismer som bara består av  en cell. Dit hör till exempel bakterier.

Att dela in arter på detta sätt gör det lättare för oss att känna igen och komma ihåg dem. I varje grupp finns flera undergrupper som visar vilka arter som liknar varandra eller är besläktade med varandra. Älgen och renen är båda hovdjur eftersom de har hovar eller klövar på fötterna. Alla hovdjur, och även många andra djur, ryms också i gruppen som kallas däggdjur, eftersom de föder levande ungar. Tillsammans med fiskar, fåglar, groddjur, kräldjur och insekter ingår de alla i djurriket.

 

Del 2

Relationer mellan levande organismer

LÄS

Dags att läsa! Läs texten och fundera på det du läser. Fråga gärna någon annan om hjälp eller hjälp dina klasskamrater.

När olika typer av levande organismer samarbetar med varandra kallas det för symbios. Sådana samarbeten är vanliga i naturen och ibland är arter helt beroende av denna symbios för att kunna överleva. Det finns många exempel på symbios i den svenska skogen och nu ska du få veta mer om hur några arter samarbetar.

Barrskog vid vatten

Träd och svampar

Tall och gran är de två vanligaste träden i Sverige, så du har säkert sett dem flera gånger. Vad du kanske inte har tänkt på är att dessa träd är helt beroende av svampar som växer runt omkring dem. Svampen tar sig in i växtens rot där den kan få näring i form av kolhydrater (socker). Men svampen är ingen tjuv som inte lämnar något tillbaka. Med hjälp av ett nätverk av trådar som kallas för mycel tar svampen upp näringsämnen ur jorden som trädet får ta del av. Svampens mycel och trädens rötter samarbetar också för att hålla ihop jorden så att marken blir stadigare.

 

Foto: Ryan McGuire / Pixabay
Myror och bladlöss på kardborre

Bladlöss och myror

Bladlöss är små insekter som med en liten sugsnabel lever på att suga sockerrik saft ur växter. Bladlössens avföring innehåller mycket socker och det är något myrorna gillar. I stället för att attackera och äta upp bladlössen så kan myrorna skydda dem från andra fiender, och i utbyte kan de äta lössens avföring. Myrorna kan till och med bära ned några bladlöss i sin myrstack där de får överleva under vintern. När rätt våren kommer bär myrorna tillbaka bladlössen till växterna så att de kan fortsätta sin symbios.

Foto: Per A.J. Andersson / CC BY-SA
Lav

Lav

Lav består av två olika arter – en svamp och en alg – som samarbetar. Algen bidrar med energi som den får från solen och svampen bidrar med skydd och vatten. Lavar kan växa på sten eller på träd och skadar inte underlaget eftersom de saknar rötter. Eftersom lavar är känsliga och växer väldigt långsamt ska man inte plocka dem i onödan.

Jerzy Górecki / Pixabay

Parasiter

Motsatsen till symbios är parasitism. En organism som utnyttjar en annan organism utan att ge något tillbaka kallas för parasit. Värden för parasiten, alltså djuret eller växten som parasiten lever på, kan bli skadad, sjuk eller till och med dö. En del av organismerna i protistriket är parasiter. En sådan har upptäckts i en viss typ av tallar i Sverige. Nu är forskare oroade över att den sprider sig till de vanliga arterna av tall och på så sätt påverkar våra skogar genom att göra tallarna sjuka.

SE EN FILM

Titta på filmen. Gör en tankekarta och anteckna medan du tittar.

Filmen om Aspen

Nu ska du få se en film om trädet asp. Gör en tankekarta och skriv ”Aspen” i mitten. När du tittar ska du anteckna vilka arter som nämns i filmen. Efteråt kan du fundera över hur arterna är beroende av varandra.

I filmen finns det också möjlighet att klicka på  saker för att lära dig mer om sådant du blir nyfiken på.

Filmen om Aspen

Några svåra ord som nämns i filmen:

  • Död ved – Träd och stubbar som finns kvar i skogen men som inte längre växer. Död ved kan skapas av ett träds höga ålder, sjukdomar, väder och vind eller genom att människan med avsikt kapar och låter träd ligga kvar. Död ved är viktig för många organismer.
  • Rotskott – Skott som växer från rötterna på ett träd, till skillnad från skott som växer från frön. I en asp som kapas ökar mängden rotskott.

 

Del 3

Testa dina kunskaper

QUIZ

Dags för att se vad du har lärt dig!

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Vad är organismer?

Döda växtdelar
Allt som finns på jorden
Sådant vi inte kan se
Allt som lever

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Vad kan svampar få från träd?

Kolmonoxid
Peppar
Salt
Socker

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Vad är parasiter

Organismer som samarbetar
Organismer som utnyttjar andra organismer
Organismer som gör sin egen mat
Insekter med åtta ben

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Vad innebär symbios?

Att djuren äter varandra för att överleva
Att organismer drar nytta av varandra
När växter utnyttjar djur
När djur pratar med varandra

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Vilken bild visar inte en symbios?

Fråga {{currentQuestion}} av {{questionCount}}

Vad heter naturens fyra riken?

Protisriket, Skogsriket, Djurriket, Vattenriket
Växtriket, Trädriket, Blomsterriket, Djurriket
Svampriket, Växtriket, Protisriket, Djurriket
Djurriket, Fågelriket, Svampriket, Växtriket

Ojdå, inte helt rätt

Du fick {{correct}} av {{questionCount}} rätt!

Grattis!

Du fick {{correct}} av {{questionCount}} rätt!

Rätt svar

Fel svar