Lektion 24

Skyddade skogar

Åk 4-6 ca 60 min BI, GE, SH

I Sverige görs många insatser för att skydda den biologiska mångfalden. Genom olika klassificeringar som nationalpark och naturreservat värnas särskilt värdefull natur. De som äger skog behöver också följa lagar för att skydda utsatta arter och känsliga områden. I den här lektionen får eleverna lära sig mer om hur vi skyddar skogar med höga naturvärden.

Syfte och mål

Att få kännedom om hur mycket skyddad skog som finns i Sverige och var den finns.

Att få ta del av exempel på arbete som görs för att värna biologisk mångfald.

Förberedelser och material

Ev. möjlighet till filmvisning i helklass.

Genomförande

Del 1 är en film om Frida som är fågelskådare och älskar att fotografera fåglar i skogen. Se gärna filmen i helklass. Till filmen hör ett antal diskussionsfrågor som eleverna kan arbeta med i par, grupper eller helklass.

Del 2 är en läsuppgift om skyddad skog och olika typer av naturskyddsområden.

Del 3 är en para ihop-övning där eleverna kan kontrollera vad de lärt sig i del 2.

Del 4 är en intervju med en skogsägare om hur hon arbetar för att värna den biologiska mångfalden.

Visa koppling till läroplan och globala målen

Koppling till LGR 11

Biologi

Centralt innehåll åk 4–6:

 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer

Förmågor som tränas:

 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Samhällskunskap

Centralt innehåll åk 4–6 :

 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
 • Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Förmågor som tränas:

 • Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Geografi

Centralt innehåll åk 4–6:

 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Förmågor som tränas:

 • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
 • Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.
 • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Globala målen

Visa förslag på variation och fördjupning

Förslag på variation utifrån olika elevförutsättningar

Filmen kan ses i helklass eller individuellt. Gå igenom och förklara eventuella svåra begrepp som dyker upp i lektionen.

Fördjupning

Titta på kartan

Använd gärna kartverktyget från Naturvårdsverket för att få en överblick på hur mycket skyddad skog det finns i Sverige. Med hjälp av verktyget kan ni undersöka var er närmsta nationalpark eller naturreservat ligger. Följ gärna upp med att vid ett senare tillfälle besöka denna plats i verkligheten. Naturvårdsverket.se

Hur mycket skyddad skog finns det?

En fråga som ofta debatteras är hur mycket skyddad skog Sverige har. Olika aktörer har de senaste åren presenterat siffror som kan skilja sig mycket från varandra på grund av olika räknemetoder. Be eleverna leta upp och jämföra hur mycket skyddad skog det finns enligt olika aktörer, inklusive myndigheternas uppgifter.

– Varför tror de att uppskattningarna skiljer sig åt?
– Varför är det viktigt att vara källkritisk när statistik från olika aktörer skiljer sig åt?

Förslag på utomhusövning

Besök närmsta naturreservat eller nationalpark

Besök ert närmsta naturreservat eller nationalpark. Kan ni lista ut eller läsa er till varför just denna plats är skyddad?

Djur i nacken

I den här övningen får eleverna på ett roligt sätt lära sig mer om djuren som finns i de svenska skogarna.

Djur i nacken

Kamera och fotograf med naturtema

Det här är en övning som fokuserar på att eleverna ska få jobba med koncentration och fokusering.

Kamera och fotograf med naturtema

 

 

 

 

Djur i nacken är en rolig övning som man gärna kan göra utomhus

Lektion 24

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 24 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.