Lektion 31

Hållbar utveckling

Åk 4-6 ca 90-120 min BI, GE, HKK, KE, RE, SH

För att skapa en hållbar utveckling, och en rättvisare värld, har FN satt upp 17 globala mål som ska vara uppfyllda senast år 2030. Den här lektionen handlar om skogens roll i förhållande till de globala målen.  I lektionen presenteras aspekterna ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet. Vi tittar på skogen, och bruket av skogen, ur ett hållbarhetsperspektiv och utifrån de globala målen. Vi får också bekanta oss med några av de människor som arbetar med detta till vardags.

Syfte och mål

Att utveckla förståelse för de olika delarna av hållbar utveckling och skogens roll i denna.

Att bekanta sig med några av de människor som arbetar med skogen, utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Att väcka intresse för de globala målen och hur de kan användas som verktyg i arbetet för en hållbar utveckling.

Förberedelser och material

Skriv ut ikonerna med de globala målen, laminera gärna, och klipp ut målen ovan (3, 5 – 13, 15 – 17). Gör detsamma med rubrikerna till Venn-diagrammet. Ta med tre rockringar eller tre snören som kan läggas i en cirkel.

Genomförande

Eleverna läser självständigt om de olika delarna av hållbar utveckling. Sedan gör ni en övning tillsammans i helklass.

I del 1 ges en introduktion till de globala målen.

I del 2, 3 och 4 presenteras de olika delarna av hållbar utveckling och dess koppling till skogen. Till varje del hör en intervju.

Del 5 består av två övningar. Den ena går ut på att eleverna själva eller i par diskuterar vad som behövs för att kunna leva ”ett gott liv”. Har skogen någon roll i detta? Låt eleverna reflektera utifrån sig själva. Därefter gör ni en övning i helklass för att nyansera begreppet hållbar utveckling.

Lägg ut de tre cirklarna (snören eller rockringar) i formen av ett Venn-diagram och lägg ut en rubrik i vardera cirkel.
Ta ett av de globala målen och lägg i någon cirkel. Förklara att ni också ska fundera på vad skogen har för roll i de olika globala målen. Ta delmål 3 Hälsa och välbefinnande och lägg i social hållbarhet. Motivering: alla har rätt att må bra. Skogen är viktig för den ger oss renare luft och vatten, den ger möjlighet till fritid för alla.
Dela ut olika globala mål till eleverna i grupper eller par.
Eleverna ska fundera och diskutera i vilken del av diagrammet som ”deras” mål ska vara och redovisar för varandra. Vissa mål passar in i flera delar av hållbar utveckling. Visa genom att flytta delmål 3 till delen där ekonomiska och sociala fälten möts. Motivering: Om människor mår bra så kan fler arbeta, då blir det mindre sjukvårdskostnader.

Visa koppling till läroplan och globala målen

Koppling till LGR 11

Biologi

Centralt innehåll åk 4-6:

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Förmågor som tränas:

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Geografi

Centralt innehåll åk 4-6:

 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

Förmågor som tränas:

 • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Hem och konsumentkunskap

Centralt innehåll åk 1-6:

 • Val och användning av varor och tjänster som används i hemmet och hur de påverkar miljö och hälsa.

Förmågor som tränas:

 • Värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Idrott och hälsa

Centralt innehåll åk 4-6:

 • Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.

Förmågor som tränas:

 • Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Kemi

Centralt innehåll åk 4-6:

 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Förmågor som tränas:

 • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

Religion

Centralt innehåll åk 4-6:

Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.

Förmågor som tränas:

 • Resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller.

Samhällskunskap

Centralt innehåll åk 4-6:

 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Förmågor som tränas:

 • Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Globala målen

 

Visa förslag på variation och fördjupning

Förslag på variation utifrån olika elevförutsättningar

Du kan välja att istället hålla en muntlig sammanfattning utifrån texterna om hållbar utveckling inför klassen. Texterna kan ges som läxa inför lektionen i elevgrupper där det passar bättre.

Frågan om vad som behövs för att kunna leva ett gott liv kan också ges som läxa och/eller som diskussion i helklass vid ett uppföljande lektionstillfälle. Fråga gärna om eleverna tror att behoven sett annorlunda ut om de hade fötts i ett fattigt land?

Övningen med venn-diagrammet går utmärkt att göra utomhus – varför inte i skogen?

Den här lektionen är nära sammankopplad med lektionerna i temat ”Skogen och klimatet”. Kombinera gärna dessa teman för fördjupad kunskap om kolets kretslopp, klimatförändringar och hur det hänger ihop med skogen.

Fördjupning

Låt eleverna fördjupa sig i på vilket sätt de själva är beroende av skogen. Denna uppgift görs med fördel två och två så att eleverna kan diskutera med varandra.

Visa nedladdningsbart material

Rubriker: Ekonomisk hållbarhet, Social hållbarhet, Ekologisk hållbarhet

Ikoner: Globala målen

Lektion 31

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 31 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.