Lektion 32

Hur användes skogen förr?

Åk 4-6 ca 40-60 min GE, HI

I den här lektionen får eleverna undersöka hur människor har använt skogen för jakt, i jordbruket och för järntillverkning från stenålder fram till 1900-tal. Eleverna får möta några historiska begrepp och fundera över vad som är ett hållbart sätt att bruka skogen. Tillsammans skapar de en tidslinje som gör historien överskådlig.

Syfte och mål

Att undersöka hur skogen har använts genom tiderna och träna på att använda historiska källor.

Förberedelser och material

Ladda ned och skriv ut tidslinjen som eleverna kan använda som stöd och anteckna fakta på. Du kan också välja att göra en gemensam tidslinje på tavlan i klassrummet eller använda ett digitalt verktyg.

Genomförande

Dela in klassen i tre grupper: Jägarfolket, Jordbrukarna och Bergsbrukarna.
Varje del i lektionen behandlar en av grupperna. I del 1 kan man läsa om Jägarfolket,  i del 2 kan man läsa om Jordbrukarna och i del 3 kan man läsa om Bergsbrukarna.
Grupperna får varsin tidsperiod att fördjupa dig i, och ska föra in så många anteckningar som möjligt på en (gemensam) tidslinje. Varje grupp har egna diskussionsfrågor.
Ge eleverna tid att läsa in sig och anteckna. De redovisar sedan gruppvis för sina klasskompisar.
Varje grupp har även tillgång till en egen fördjupningsuppgift.

Visa koppling till läroplan och globala målen

Koppling till LGR 11

Geografi

Centralt innehåll åk 4-6:

 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till.

Förmågor som tränas:

 • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
 • Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

Historia

Centralt innehåll åk 4-6:

 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern, bronsåldern och järnåldern.
 • Norden och Östersjöriket Sverige, cirka 1500 – 1700:
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
 • Sveriges och Nordens ekonomiska och kulturella globala utbyte, till exempel i form av järnexport och genom resor till Asien.

Förmågor som tränas:

 • Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Globala målen

Visa förslag på variation och fördjupning

Förslag på variation utifrån olika elevförutsättningar

Du kan välja att dela upp lektionen på tre tillfällen och istället göra alla delar tillsammans i helklass.

Fördjupning

Spår

Låt de tre grupperna fördjupa sig i vad vi kan se för spår av våra förfäder idag.

 • Vilka historiska lämningar finns kvar från dessa tider?
 • Hur jobbar ”jägarfolk”, ”jordbrukare” eller ”bergsbrukare” idag?
 • Finns det motsvarande yrken?

Älgar

Titta på ett klipp från ”Den stora älgvandringen” på SVT. Ta fram kartan med fångstgropar från samma område med hjälp av Skogsstyrelsens kartverktyg :
Avmarkera rutorna om avverkning och markera rutan om Kulturhänsyn.

 • Undersök tillsammans eller enskilt vad de olika markeringarna visar. Hur många av markeringarna visar fångstgropar?
 • Jämför med kartan som visar var den stora älgvandringen gick.

Förslag på utomhusövning

Baka kolbullar

I den här övningen får eleverna lära sig att baka kolbullar. Namnet kolbullar har inget med färgen på dom att göra utan syftar på arbetarna vid kolmilorna som ofta lagade just dessa ute i sina skogskojor.

Baka kolbullar

 

 

Visa nedladdningsbart material

Tidslinje

Lektion 32

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 32 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.