Lektion 34

Olika tider – olika behov

Åk 4-6 ca 40 min BI, GE, HI, TK

I den här lektionen får eleverna ta del av olika exempel på hur människors behov påverkat skogen. Under senare delen av 1900-talet blev skogsbruket allt mer intensivt till följd av större efterfrågan på virke och pappersprodukter. Som ett sätt att effektivisera användes bekämpningsmedel för att ta bort oönskat sly. Det visade sig vara en dålig idé, eftersom de starka gifterna togs upp av både växter och djur. Under denna tid protesterade många också mot de allt större kalhyggena som det intensiva skogsbruket förde med sig. Numera är det inte tillåtet med slygifter eller så stora kalhyggen. Dagens skogsbruk måste ta hänsyn både till efterfrågan på virke och miljövärden och sociala värden.

Syfte och mål

Att få kunskap om hur människors behov påverkar skogen och hur vi brukar den.

Förberedelser

Läs gärna in dig på utvecklingen av pappersbruk och modernt skogsbruk på skogssverige.se. Eleverna kan arbeta självständigt med del 1-2. Del 3 kan göras i par eller i helklass.

Genomförande

Del 1 består av en läsuppgift om Pappersbruk och kalhyggen och hur människors behov under olika tider format skogen.

Del 2 består av en läsuppgift om Skogsbrukets kretslopp, samt en quiz med frågor som berör både del 1 och 2 i lektionen.

Del 3 består av en värderingsövning där eleverna i par, grupper eller helklass ska diskutera utifrån olika formulerade synpunkter om vad skogen ska användas till idag. Avsluta gärna med en summering i helklass.

Visa koppling till läroplan och globala målen

Koppling till LGR 11

Biologi

Centralt innehåll åk 4-6:

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling.

Förmågor som tränas:

 • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Geografi

Centralt innehåll år 4-6:

 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Förmågor som tränas:

 • Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
 • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Historia

Centralt innehåll år 4-6:

 • Ökat utbyte och jordbrukets omvandling, cirka 1700–1850.
 • Den stora folkökningen samt dess orsaker och konsekvenser för olika människor och grupper.

Förmågor som tränas:

 • Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

Teknik

Centralt innehåll år 4-6:

 • Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Förmågor som tränas:

 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Globala målen

Visa förslag på variation och fördjupning

Förslag på utomhusövning

Skogsbrukets kretslopp

I den här övningen får eleverna genom lek lära sig om olika skogsbruksåtgärder och får förståelse för skogsbrukets kretslopp.

Skogsbrukets kretslopp

Visa nedladdningsbart material

Tankar kring vad skogen kan användas till

Lektion 34

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 34 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.