Lektion 13

Hur märks klimatförändringarna?

Åk 4-6 ca 60 min BI, GE, SH

Den här lektionen handlar om hur det går att märka förändringar i klimatet i Sverige idag. I de norra delarna av landet märks redan flera negativa konsekvenser av ett varmare klimat. De senaste åren har vi också fått erfara fler skogsbränder på många platser i landet. Vi kan inte till fullo överblicka vad den globala uppvärmningen på sikt kommer att innebära, och hur den påverkar en eventuell kommande istid. I den här lektionen får eleven utifrån en film om Wilma och hennes hund Stalon fundera över hur ett förändrat klimat märks i skogen och naturen idag. 

Syfte och mål

Att få inblick i hur klimatförändringarna påverkar oss idag.

Förberedelser och material

Förbered gärna för filmvisning i helklass. Eleverna får gärna arbeta i par.

Genomförande

Del 1 är en film om Wilma och hennes hund Stalon som bor i Jämtland. Inled gärna lektionen med att se filmen i helklass. Wilma nämner hur hon märkt att klimatet börjat förändras.

Del 2 består av en läsuppgift om hur effekter av ett förändrat klimat kan märkas på olika platser i Sverige idag och vad det får för konsekvenser.

Del 3 är ett par diskussionsfrågor, kopplade till filmen och läsuppgiften, som eleverna gärna får arbeta med i par eller i mindre grupper. Du kan också välja att ge eleverna frågorna i hemuppgift.  Det är viktigt att ni går igenom elevernas svar gemensamt i klassrummet, då detta är frågor som kan väcka en del oro. Du som lärare kan gärna läsa på om hur arter påverkas av ett förändrat klimat. Frågan om hur vi människor påverkas av klimatförändringar kan diskuteras utifrån ett personligt perspektiv, eller ett samhälleligt eller globalt perspektiv beroende på vad din elevgrupp är redo för.

Visa koppling till läroplan och globala målen

Koppling till LGR 11

Biologi

Centralt innehåll åk 4-6:

 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Förmågor som tränas:

 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Geografi

Centralt innehåll åk 4-6:

 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

Förmågor som tränas:

 • Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
 • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.
 • Värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Samhällskunskap

Centralt innehåll åk 4-6:

 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.

Förmågor som tränas:

 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
 • Analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Globala målen

Visa förslag på variation och fördjupning

Förslag på variation utifrån olika elevförutsättningar

Frågor angående klimatförändringar kan väcka en del känslor hos många elever såväl som hos oss vuxna. Det är viktigt att eleverna inte lämnas ensamma med eventuella funderingar som dyker upp under lektionen. Därför är det bra att du som lärare avslutar lektionen med att i helklass låta eleverna ventilera tankar som dykt upp.

Fördjupning

Vad görs?

En lämplig fördjupningsuppgift kan vara att låta eleverna undersöka vad som idag görs för att motverka klimatförändringarna. Att läsa på om de globala målen kan inge hopp och inspiration. www.globalamalen.se

Skogsbrand

Skogsstyrelsen har kartverktyg som bland annat kan ta fram områden som drabbats av skogsbrand. Om ni haft skogsbrand i närheten av er skola kan det vara intressant att titta på kartbilder och jämföra innan och efter.

Skogsbränder

 

 

Lektion 13

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 13 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.