Lektion 11

Kolets snabba kretslopp och fotosyntesen

Åk 4-6 ca 40-60 min BI, KE

Den här lektionen handlar om förekomsten av grundämnet kol på jorden. Eleverna får lära sig om kolets snabba kretslopp och om fotosyntesen, samt ges en förklaringsmodell om hur materia inte försvinner utan omvandlas.

Syfte och mål

Att utveckla kunskaper om materia och närliggande begrepp.

Att utveckla kunskaper om grundämnet kol, kolets snabba kretslopp och fotosyntesen.

Att utveckla kunskaper om skogens roll för att begränsa koldioxid.

Förberedelser och material

Eleverna kan arbeta självständigt med lektionen, men förbered eventuellt för filmvisning i helklass i del 3.

Genomförande

I del 1 möter eleverna förklaringar av begreppen grundämne, atom, molekyl och kemisk förening. Denna introduktion fungerar oavsett om ni har gått igenom begreppen i klassen tidigare eller inte. Eleven möter också en mängd bilder på olika föremål. Endast ett av dessa innehåller inte kolatomer (salt). Bilderna syftar till att visa att kolatomer förekommer såväl frekvent som i olika former på vår jord.

I del 2 presenteras en förklaring av kolets snabba kretslopp och fotosyntesen. Här förklaras att materia inte försvinner – det ändrar bara form.

Del 3 är en film om att mäta trädens koldioxidupptag – för att kunna skriva en klimatrapport som skickas till FN. Här förklaras återigen fotosyntesen. Se gärna filmen i helklass. Om ni vill kan ni följa upp med en diskussion om innebörden av växters förmåga att binda kol.

 

Visa koppling till läroplan och globala mål

Koppling till LGR 11

Biologi

Centralt innehåll åk 4-6:

  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Förmågor som tränas:

  • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Kemi

Centralt innehåll åk 4-6:

  • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.

Förmågor som tränas:

  • Använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Globala målen

Visa förslag på variation och fördjupning

Förslag på variation utifrån olika elevförutsättningar

Lektionen innehåller flera naturvetenskapliga begrepp som beskrivs och exemplifieras på olika sätt. I en grupp med språksvaga elever kan det finnas vinster med att ha en genomgång av dessa begrepp innan lektionen påbörjas.

Fördjupning

Egna planscher

Låt eleverna skapa planscher som visar det snabba kretsloppet och/eller fotosyntesen.

Vad innehåller kol?

Låt eleverna skapa bildcollage med sådant som innehåller kolatomer. Då får eleverna tänka och göra efterforskningar kring vad som innehåller kol.

Stensöta

Studera klyvöppningar på ett blad av växten stensöta. Det är möjligt att med pincett dra loss en bit av den tunna bladhuden på bladets undersida. En sådan bit kan läggas på en droppe vatten mellan objektglas och täckglas och sedan studeras i mikroskop. Var noga med att bladhuden inte ligger dubbelt.

Förslag på utomhusövning

Räkna trädslagen

I den här utomhusövningen får eleverna chansen att själva göra en slags trädinventering, precis som Hilda och Johan från Riksskogstaxeringen gör i filmen i skogslektionen.

Räkna trädslagen

 

Lektion 11

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 11 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.