Lektion 14

Sveriges skogar

Åk 4-6 ca 90-120 min BI, GE

Den här lektionen handlar om Sveriges skogstyper. Gruppvis fördjupar sig eleverna i en särskild skogstyp. De läser om vad som särskiljer skogstypen, vilka arter som lever där och vilken klimatzon skogen tillhör. Varje grupp skapar en affisch som tillsammans tecknar en bild av Sveriges skogar.

Syfte och mål

Att skapa kännedom om de olika skogstyper som finns i Sverige och hur de skiljer sig åt.

Förberedelser och material

Material till affischer: färgpennor, stora papper, silkespapper, klister, sax med mera. Post-it lappar för avslutande feedback. Vid behov, skriv ut feedbackövningen som eleverna använder i slutet.

Genomförande

Dela in klassen i tre grupper: fjällbjörksregionen, barrskogsregionen och lövskogsregionen. Grupperna läser om sin respektive del i elevlektionen. De ska hitta så mycket fakta som möjligt om sin region och skapa en affisch. I slutet ska de ge feedback på varandras affischer. Avsluta med en reflektion i klassen då grupperna kan svara på frågor som de har fått och säga något om vad de har lärt sig.

Visa koppling till läroplan och globala målen

Koppling till LGR 11

Biologi

Centralt innehåll åk 4-6:

  • Djurs, växters och andra organismers liv.
  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Förmågor som tränas:

  • Använda kunskaper i biologi för att kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.
  • Använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i naturen och samhället.

Geografi

Centralt innehåll åk 4-6:

  • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Förmågor som tränas:

  • Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.

Globala målen

 

Visa förslag på variation och fördjupning

Förslag på variation utifrån olika elevförutsättningar

Uppmärksamma gärna svåra begrepp som dyker upp under diskussionen, och prata om dess innebörd.

Fördjupning

Låt eleverna söka information om hur deras skogstyp påverkas av klimatförändring. Diskutera hur ”klimatsmarta” de olika skogstyperna är. Vilka andra värden kan skogstypen ha?

Använd gärna ett digitalt kartverktyg för att se var skogstyperna finns.

Diskutera med eleverna vilken typ av skog som finns i närheten av er och hur skogstypen utmärker sig. Ni kan också besöka er närmsta skog och undersöka vilken skogstyp det är.

Förslag på utomhusövning

Byta träd

Det här är en utmärkt övning för att lära sig trädslag och eleverna får samtidigt röra på sig.

Byta träd

Göra Sverige

I denna övning får eleverna lära sig om Sveriges olika landskap, var de ligger och vad som representerar dom.

Göra Sverige

Sorteringsövning med trädarter

Eleverna får i denna övning träna på att gruppera utifrån olika sorteringsordningar.

Sorteringsövning med trädarter

Visa nedladdningsbart material

Lektion 14

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 14 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.