Lektion 62

Bli en skogsdetektiv

Åk 4-6 ca 60-120 min BI, BL, GE

Den här lektionen vill locka eleverna att se skogen med nya ögon. Ju mer beroende vi människor varit av skogen, desto viktigare har det varit att kunna avläsa den.  I den här lektionen får eleverna ta del av exempel på vad vi kan utläsa av saker vi ser i skogen. De får också lära sig vilken nytta människan har och har haft av det. Förståelse för varför träd ser olika ut ger en bra grund för senare studier av evolutionsteorin.

Syfte och mål

Att skapa nyfikenhet inför varför skogar ser olika ut, och vilken nytta människan har av det.

Förberedelser och material

Eventuellt behöver du ha möjlighet till filmvisning i helklass. Till uppgiften där eleverna gör en plansch behövs papper, pennor och eventuellt annat material som färgglada papper, sax och klister.

Genomförande

I del 1 får ni se filmen ”Olivia jagar”. Se gärna filmen i helklass och diskutera hur Olivia läser av skogen, och vilken nytta hon har av att kunna det.

Del 2 är en text med flera exempel på vad vi kan avläsa av saker som återfinns i skogen. I denna del finns också en para-ihop-övning där eleven kan kontrollera vad hen har lärt sig.

Del 3 är en läsuppgift om gran och tall och om hur dessa arter anpassat sig för att bättre klara av omgivande förutsättningar. Delen avslutas med en quiz om det eleverna just läst.

Del 4 är en uppgift som går ut på att eleverna skapar egna planscher om en spännande påhittad upptäckt de skulle vilja göra i skogen, som på något sätt kan hjälpa människor. Låt eleverna arbeta individuellt eller i par. Gör gärna en utställning av planscherna när de är klara.

Visa koppling till läroplan och globala målen

Koppling till LGR 11

Bild

Centralt innehåll åk 4-6:

  • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.

Förmågor som tränas:

  • Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder.

Geografi

Centralt innehåll åk 4-6:

  • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Förmågor som tränas:

  • Analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen.
  • Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

Biologi

Centralt innehåll åk 4-6:

  • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Förmågor som tränas:

  • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Globala målen

Visa förslag på variation och fördjupning

En variationsmöjlighet är att gå igenom läsuppgifterna tillsammans i helklass. Då kan ni gemensamt diskutera  svåra begrepp som kan dyka upp.

Fördjupning

Som fördjupning kan ni välja att gå ut och göra egna spännande upptäckter i en närliggande skog. Dela in klassen i par och låt eleverna vara skogsdetektiver som sedan får redovisa sina upptäckter för klasskamraterna. Vad har de hittat och hur tolkar de sin upptäckt? Tillbaka i klassrummet får eleverna ”forska vidare” för att ta reda på mer om sina upptäckter. Föreviga gärna digitalt under #skogsdetektiv

Förslag på utomhusövning

Kamera och fotograf med naturtema

Det här är en övning som fokuserar på att eleverna får jobba med koncentration och fokusering.

Kamera och fotograf med naturtema

Lektion 62

Be dina elever surfa in på skogslektioner.se/elev/. De skriver in lektions-id 62 och startar lektionen direkt. Du kan också hålla lektionen i helklass via elevingången.